Møtereferater, Kongsdelene Menighetsråd

Menighetsrådsmøte i Kongsdelene kirke                     

 

  4 april 2018

Referat

Dato:  4 apr.2018

Tid:  19:00 – 20:00 

Sted:  Kongsdelene Kirke

Til: Marianne (leder), Henrik (nestleder), Ragnar (prest), Thor, Elisabeth, Kristin (kasserer), Tone og Trine (referent) 

Fravær; Hilde

Kopi sendes til: Prest Hanne Dyrendal, Kirkeverge Øyvor og ass. kirkeverge Tove, Organist Unni og Michael, trosopplærer Irene, Tove Thorbjørnsen og leder i menighetsrådet på Hurum Elin.

Sak 8/18  Godkjenne referat og saksliste       v/alle

Referat:  Godkjent referat. 

Til orientering: Nestleder Henrik Thrane ledet dagens MR møte da Marianne var tilstede men ikke helt i form.

Sakslisten fikk en ekstra orienteringssak på listen, sak 7 takkebrev fra Misjonsprosjektet 

 

Sak 9/18 Orienteringssaker. Korte orienteringer gis.

1. Gudstjenesteliste + ofringer 2018 (sist oppdat.12.02.18)  v/alle 2. Orientering fra Fellesrådsmøte      v/Henrik & Elisabeth 3. Status fra kulturutvalget – planlegging av høstkonsert (okt)  v/Kristin, Marianne & Ragnar 4. Status; familiegrupper iht konfirmantene, er det noen som                                                             kan stille, mangler 1 familie      v/Ragnar/Marianne 5. Plan og dato for vårdugnad      v/Thor 6. Mulig fremtidig kirkestue – status; huset som kommunen eier i                                  Mellomdammen 3        v/Marianne

Referat: 

 

9.1 se vedlagt oppdatert gudstjenesteliste for 2018, gjenstår enda noen helger frem mot sensommeren. Marianne sender ut info. til andre som tidligere også har stilt opp på dette. Er det andre som kjenner noen som kan stille, send de info. om de datoer som er åpne. Gi Trine beskjed straks dere har noen på listen. Trine holder listen oppdatert og sender nye straks «hullene er fylt» - vedlagt siste oppdatering med dagens referat.

 

9.2 Fellesrådet har ikke hatt noe møte siden sist – ikke noe å rapportere

 

9.3 Kulturutvalget har følgende oppdateringer for konserthelgen 12-14 okt. :  Ragnar holder kontakten med alle musikerne slik at vi sikrer en god forberedelse fra deres side. - 12 okt. – fredag kveld: Cindy Hovde, er OK – hun ber om innspill fra MR om ønsket tema for                                                  sang etc. – innspill; kjente klassikere, allsang og populærmusikk, lett                                            & fin tone.  

 

- 13 okt. – lørdag formiddag: Historisk vandring sammen med Speideren?? – ikke avklart.

 

- 14 okt. - søndagens gudstjeneste: sammen med Sætre pikekor, er OK og konsert med Svein                                                                 Tindberg søndag kveld kl.18.00. (mangler en endelig                                                                  bekreftelse fra Svein T. Ragnar purrer)  Billettpris fredag og søndag; 250,-.  Nytt møte i kulturutvalget i forkant av neste MR møte.

 

9.4 Familiegrupper: Kristin, Elisabeth og Jorunn har sagt seg villig til å stille som familiegrupper, men det er fortsatt manko på en familiegruppe. Dermed besluttet at denne utgår i år, og man jobber for å få på plass 4 familiegrupper for 2019 kullet. 

 

9.5 Vårdugnad dato kommer fra Thor på mail, med «invitasjonsbrev» som henges opp på kirkebakkens info. tavle. Rotary har som vanlig sagt ja til å stille. Henrik hører også med Kirkens venner om de vil delta denne dagen, slik at man stiller som samlet tropp på vårens uteaktiviteter rundt kirken. Venter med dugnaden mot slutten av mai pga. snø. MR medlemmer stiller med kaffe, kaker og litt pølser som i fjor. Thor og Henrik lager liste på arbeidsoppgaver slik at det blir en effektiv og god dugnad. (ink. blomsterbeplanting ved kirkeinngangen)   9.6 Kirkestuen – «mellomdammen 3», er uaktuelt. Dermed er saken kirkestue igjen på vent.. Vi jobber fortsatt for å få tegnet ut et forslag til kirkestue som deretter kan publiseres i RHA som en sak, samt det kan henges opp info. i kirken om at vi jobber aktivt med å samle midler til dette, med oppfordring igjennom kollekt, dugnadsarbeid og arv. Kristin holder i saken vedrørende arkitekt som er første steg😊

 

9.7  Takkebrev vedrørende Misjonsprosjektet har ankommet, hvor de setter stor pris på Kongsdelenes bidrag i Misjonsarbeidet. Vi vil til en gudstjeneste i år invitere de inn for å fortelle mer om arbeidet. Ragnar og Marianne holder i dette, hvor det avtales en søndag det vil kunne passe inn.

 

Sak 10/18 Bispevisitas i mars 2018 Kort evaluering etter Bispevisitas og dagene 7 & 8 mars    v/alle    

7 mars – Biskopens møte med begge MR i Hurum ved Hurum Rådhus kl.18.00 – 20.30. 8 mars – Frivillighetsfest/Folkefest for Hurums innbyggere – i møte med Biskopen fra kl.19.00.  Loddsalg – suksess/vår rolle – takkebrev til de som bidro med premie

 

Referat:  Meget bra samarbeid og godt organisert. MR mener at begge dager var svært vellykket og vi er stolte av hva vi greide å få til i fellesskap. Fult hus på Grønsand gård var inspirerende og frister absolutt til gjentagelse. Ragnar holdt bra i trådene igjennom kvelden på Grønsand, hvor alle i ettertid bare har fått/hørt lovord om dette.

 

Sak 11/18 Søke støtte om å forbedre våre to vernede gravstøtter Sak tas ikke opp i dette MR møte, men står på sakslisten til neste møte Status: søke støtte for å forbedre/ruste opp våre to vernede gravstøtter.                                    Andersenbrødrene og de seks kvinnene.     v/Marianne & Henrik      

Referat:  Utsatt inntil snøen er borte. Tema på neste MR

12/18 Valg av ny Biskop Kongsdelene MR, Dette kan vi ta opp i møtet vårt i april. Håper endret dato passer for alle.   Til alle menighetsråd i Tunsberg bispedømme. Dette er et varsel om at dere vil få en sak om avstemning på kandidater til ny biskop i menighetsrådene. Derfor er det viktig at dere avholder et møte i tidsrommet 4. april – 3. mai d.å. Sakspapirer til dette møte vil dere få tilsendt direkte fra kirkerådets administrasjon. Til deres orientering skal bispedømmerådet nominere inntil fem kandidater innen 12. mars. Disse vil bli offentliggjort 13. mars og så vil det bli åpnet for muligheten for supplerende nominasjon dvs. fremme alternative kandidater. Når fristen for dette utløper 3. april vil det dagen etter bli sendt ut sakspapirer til de stemmeberettigede (bl.a. menighetsrådene) som inneholder opplysninger om kandidatene og prosedyre for avstemning. Spørsmål om prosessen kan sendes til undertegnede.   Lykke til og godt valg!   Med vennlig hilsen   Ole Martin Thelin Seniorrådgiver personal og demokrati Tunsberg bispedømme Tlf. 33 35 43 17/41 25 76 46

Referat:  Det ble avholdt valg av MR i møte, med følgende resultat: 6 representanter kunne stemme: 1. 1 kandidat er Kjetil Haga  a. 4 stemmer til Haga og 2 stemmer til Magelssen) 2. 2 kandidat er Øystein Magelssen a. 5 stemmer til Magelssen og 1 stemme til Myrseth) 3. 3 kandidat er Jan Otto Myrseth a. 3 stemmer til Myrseth, 1 stemme til Jepsen, 1 stemme til Lewin og 1 stemme til Thomassen

 

Sak 13/18 Eventuelt:

13.1 Møteplan 2018 Dato Tema

MAI Xx mai – Vår dugnad – Thor melder i møte om dato

JUNI 18.juni - Sommeravslutning hos Henrik kl.18.00, møte fra 18.00 – 19.00, deretter felles grilling

AUG. 21.august (planlegge konfirmasjon/ samtalegudstjeneste)                                  (konfirmanthelger; 15-16 sept og 22-23 sept)

SEPTEMBER 27 september.  Fellesmøte for Hurum/ Kongsdelene/Filtvet i Rådhuset 

OKTOBER 10 okt. kl.19.30 – 20.30, 1 times møte med konserthelgen som tema

12 – 14 okt. Konserthelg i Kongsdelene

NOVEMBER 6 nov.                                                                             

Allehelgen 4 nov. – Kristin, Hilde og Henrik stiller med åpen kirke fra kl.15.00 – 18.00                                                               

 

13.2 Ønskeliste for høstens arbeid.  Hva vil MR ha fokus på, hvor skal vi satse? Kulturkveld er i boks.                                                                   Annet som vi bør arbeide med? Idedugnad.     v/Alle   

13.3 Ekstra nøkkel til menighetsrådet     v/Henrik

 13.4 Kommunikasjon på e-mail, MR medlemmer  

Referat:

13.1 Møteplan 2018: Møteplan oppdatert. Ekstraordinære møter innkalles til ved behov. Møte i juni blir utsatt til 18 juni, hvor vi har møte fra kl.18.00 og grilling fra kl.19.00. Vi vil invitere inn ny kirkeverge, ass.kirkeverge og prost til sommergrilling kl.19.00. Trine sender de en invitasjon. 

Oppgaver til sommergrill: Trine handler inn mat og drikke, Marianne lager salat og potetsalat. Kristin og Tone baker nor til dessert😊 (info. Trine om det er noen med allergi)

Marianne henvender seg igjen til det øvrige MR i Hurum om fellesmøte i sept. Vi har foreslått den 27 sept. men trenger bekreftelse, da Rådhuset må bookes.

Et ekstra møte er lagt inn den 10 okt. – tema er; forberedelse til konsertweekenden

 

13.2 Ønskeliste for høstens arbeid.  1. flott om alle i MR er flinkere til å melde inn saker til MR i forkant, 1 uke tidligere slik at Trine får det med på Agenda/Sakslisten til møte 2. Mer «liv» i gudstjenestene med å skape tema og invitere ulike parter til å delta/bidra under gudstjenesten. I forkant info. mer ut om dette for å skape «blest». Ragnar holder i dette, men det er ønskelig å sende inn forslag per mail til Ragnar fortløpende. 

 

3. Dåpskjole utstilling; en ide Marianne fikk fra en gudstjeneste i fjellkirken hun var i påsken. Marianne vil se nærmere på detaljene og sende ut et forslag med basis i hva hun så der per mail, som en mulig sak til høsten

 

4. Julemesse; kan menigheten gå sammen med andre frivillige for å skape liv og samle inn midler til kirkestue? – tema til høsten

 

5. Midler til kirkestue: kan vi endre siste side på programmet i gudstjenestene med fokus på menighetens takkeoffer; få frem Vipps meget synlig der og også skrive om at vi samler inn midler til en fremtidig kirkestue, igjennom gaver og arv, grasrotandelen mm.(her et bilde fra siste programside i Åros kirke)  Kan en tekst være: Menigheten setter stor pris ditt bidrag til videre utvikling av kirkens arbeid igjennom «takkeoffer» under gudstjenester og gaver igjennom grasrotandel, vippskonto og arv.  Takk for din gave!

 

 4 april 2018

 

31 okt. 2017
Menighetsrådsmøte i Kongsdelene kirke
Referat
Dato: 31 okt.2017
Tid: 19:00 – 21:00
Sted: Kongsdelene Kirke
Til: Marianne (leder), Henrik (nestleder), Ragnar (prest), Kristin (kasserer), Thor, Tone, Hilde og Trine (referent)
Fravær; Elisabeth
Kopi sendes til: Kirkeverge Reidun og ass. kirkeverge Tove, Organist Unni og Michael, trosopplærer Irene og leder i menighetsrådet på Hurum Elin.
Sak 60/17
Godkjenne referat og saksliste
Referat:
Godkjent
Sak 61/17
Orienteringssaker. Korte orienteringer gis.
1. Gudstjenesteliste + ofringer 2017 – oppdatere listen ut året v/alle
2. Status parkeringsplassen på nedsiden, noe nytt? v/ Henrik
3. Orientering fra Fellesrådsmøte v/Henrik/Elisabeth
4. Trosopplæringskonferansen 17.10, orientering fra Elisabeth v/Elisabeth
5. Kratt ved veien må klippes, Henrik sjekker med E-verket v/Henrik
Referat:
61.1 vedlagt oppdatert liste ut 2017
61.2 venneforeningen har ryddet rundt parkeringsplassen, skiftet lyspærer på porten og fylt på med subus og lagt ned et dreneringsrør ved porten. Mye stor trær er fjernet og det har blitt åpent og flott rundt kirken. Henrik og Marianne vil se på de store trærne som står igjen etter ryddingen og merker de som kan felles. Nedre parkeringsplass er ennå ikke klar. Fellesrådet har saken om må pushe kommunen på å få dette ferdig. Henrik sjekker ut pris på å få på litt mer subus for å fylle hullene. Dette er en gave fra Henrik til menigheten. Henrik har en dialog med Einar Jørgensen, Smed om rekkverket fra parkeringen og opp
61.3 ikke noe nytt å meddele. Er det noen som ønsker referat tilsendt gir de beskjed
61.4 et flott konferanse hvor Elisabeth, trosopplærer Irene og Elisabeth deltok. 1500 fra hele landet var samlet og det var flott felles gudstjeneste og inspirerende
31 okt. 2017
seminarer. Et av de vare Frivillig, dette kan man lese mer om på frivillig.no
61.5 E-verket har ryddet rundt skiltet ved veien😊
Sak 62/17 Konsert i kirken
Konserthelg 13.-15. oktober. Oppsummering fra møte 21.10. Kristin redegjør for erfaringene etter konserthelgen.
Referat:
Konsertgruppen vil avholde et evalueringsmøte og et erfaringsnotat sendes ut til MR.
Kort summert var det vellykkede konserter, men et meget dårlig vær som nok satte noe demper for dagene. (antallet) Mye skryt fra de som hadde tatt turen. Vaffelsøndag var svært populært. Neste år må vi sjekke ut hva som skjer i de øvrige kirkene i Hurum slik at det ikke skjer for mye på en gang.
Konserten gikk med - 10.052,-. Marianne vil forsøke nok en gang å få inn noe bidrag fra Cemring. Da har tidligere sagt at de ville være sponsorer for dette. Se vedlagt info. om økonomi
Piano ble stemt til konserten. Dette er en gave fra Kristin
Sak 63/17 Julekonsert i kirken 19 des.
Tirsdag 19 des. er booket for julekonsert med FOUND. Hvem stiller som frivillig denne kvelden? v/Alle
Referat: Henrik er brannvakt, Tone selger billetter. Kristin og Ragnar vil også være tilstede denne kvelden. Vi ha Eplemost fra Eplegården i kjøleskapet. Henrik takker gruppen for konserten og de får eplemost i gave😊 Marianne forsøker å få de til å arrangere to konserter på samme dag, samt at man legger billetter ut for salg i forkant.
Sak 64/17 Allehelgen 5 nov.17
Åpen kirke fra kl.13.00 – 17.00. Hilde & Kristin er tilstede. Henger opp skilt om åpen kirke, tenner fakler. Hvordan markedsføres dette? v/Alle
Referat:
Hilde og Kristin er tilstede. De tenner fakler opp kirkebakken og borte ved veien slik at det er synlig at kirken er åpen. Vi sørger også å få det inn i annonseringen i RHA, at kirken er åpen denne dagen. Henrik låner ut en CD spiller og Kristin tar med noen CD som kan spilles lavt i kirken, slik at det er en hyggelig stemning i kirkerommet.
31 okt. 2017
Sak 65/17 Høring om Tros- og
Livssynssamfunn Frist 31.12.2017. Handler om økt løsrivelse mellom Stat og Kirke. v/Marianne
Referat:
Dette handler mye om fremtidig finansiering. Det vil bli likhet for alle trossamfunn i Norge. Man vil få penger for antall medlemmer. MR har ingen plikt til å mene noe om dette. Men det har Fellesrådet. MR Kongsdelene har ingen spesiell kommentar til dette. Hvis Fellesrådet kommer med en uttalelse kan MR gjerne se på dette i neste møte.
Sak 66/17 Økonomi Kristin gir en kort status v/Kristin
Referat:
Per nå er det et underskudd i menigheten på 17.000,- Vi mangler noe refundert fra de øvrige MR i Hurum, det gjelder porto for Menighetsblader i 2015. (15.000) Kristin sjekker også med Tove S. om vi har betalt for bibler til Konfirmanter som vi ikke skal betale for. Egenandel for konfirmanter er på 3000,- og det skal vel også kunne dekke bibler?? (14.000)
Vedlagt regnskapet hittil i år.
Sak 67/17 Neste års planlegging
67.1 Gudstjenesteliste for 2018, status v/Ragnar
67.2 Møtedatoer 2018 v/alle
67.3 Bispevisitas i mars 2018 v/alle
Frivillighetsfest arrangeres med innbudte gjester. Foreløpig dato 14.mars 2018 Festgudstjeneste 11.mars arrangeres i Holmsbu kirke
Referat:
67.1 Gudstjenesteliste 2018: Ragnar vil sende ut første utkast til listen straks den er klar, slik at vi ved neste MR møte kan se igjennom evt. fylle på ofringer og kirkeverter/klokker så raskt det lar seg gjøre. Ragnar legger også til i listen når det er planlagte barnedåper.
31 okt. 2017
67.2 Møtedatoer 2018. Forslag til møtedatoer fra Marianne:
Dato
Tema
JAN
16. januar (Årsmelding)
FEBRUAR
20.februar
MARS
8. mars Frivillighetsfest Bispevisitas
APRIL
4. april 07 - 08.04 Konserthelg Kongsdelene m/FOUND
MAI
23.mai
JUNI
15.juni - Sommeravslutning hos xx
AUG.
21.august (planlegge konfirmasjon/ samtalegudstjeneste)
SEPTEMBER
11 september. Fellesmøte for Hurum/ Kongsdelene/Filtvet i Rådhuset
SEPTEMBER
27 september
OKTOBER
30.oktober (Allehelgen 4 nov.) 12 – 14 okt. Konserthelg i Kongsdelene
NOVEMBER
27.november (1.søndag i advent 02.12)
67.3 Bispevisitas i mars 2018: Frivillighets fest/Kultur kveld ved Grønsandgård 8 mars. MR må stille med frivillige denne kvelden. Kirkekontoret fikser mat og drikke. Kulturprogram med musikkinnslag kommer senere. Denne kvelden skal annonseres på en god måte og kvelden skal være åpen for alle i kommunen. Festgudstjeneste i Holmsbu kirke den 11 mars. MR kan stille denne dagen som alle andre.
31 okt. 2017
Sak 68/17 Eventuelt – Referat:
68.1 Møtedatoer MR Kongsdelene 2017
Mnd.
Dato – Tema
NOV.
29.november
68.2 Utlån av Kongsdelene kirke
Sparebank Øst skal ha gratiskonsert den 6 des. i Kongsdelene kirke. Vi i MR har ikke hørt noe om dette. De har kontaktet kirkekontoret og fått ja, men vi er ikke innblandet som tross alt er de som tar ansvar for kirken. Marianne skriver et brev for å sjekke opp dette og samtidig gjør det tydelig at det er vanskelig for oss å ta ansvaret for noe om vi ikke er blandet inn fra dag 1.
68.3 Found ønsker en vårkonsert i Kirken:
MR stiller seg positiv til dette og vil gjerne bli med på dette arrangementet. Dato forslått 7 og 8 april
68.4 Julekonsert i Holmsbu kirke 17 des.
68.5 Mer plass ved inngangen i kirken, forslag om å rive garderoben som ikke benyttes:
MR støtter seg til Henrik forslag om å rive denne for å få mer plass. Heller henge opp noen knagger til de som måtte ønske å henge fra seg jakken.
68.6 Menighetsbladet i 2018
Marianne jobber med å få på plass nytt trykkeri for neste år. Vi har per nå fått inn to dyre tilbud. Venter på et tilbud fra et trykkeri på Tofte, Tofte Trykkeri som Marianne har hatt et meget positivt møte med.
68.7 Skolegudstjeneste til jul.
Ragnar sjekker opp dette slik at ikke datoer for gudstjeneste krasjer med konserten med Sound den 19 des. Tone sørger for at juletreet er pyntet til den 17 des.
Referent☺
Trine B. Vedlegg:
1. Gudstjenesteliste 2017
2. Regnskap YTD 2017


Felles menighetsrådsmøte for menighetsrådene på Hurumhalvøya
Referat
Dato: 27 sept.2017
Tid: 19:00 – 21:00
Sted: Rådhuset i Sætre
Til: MR på Hurumhalvøya
Kopi sendes til: Våre prester er Ragnar Elverhøi, Kirkeverge Reidun og ass. kirkeverge Tove, Organist Unni og Michael, Trosopplærer
Møte startet med en runde rundt bordet hvor hver og en presenterte seg. Det var to fremmøtte fra MR Hurum og syv fra MR Kongsdelene som stilte til felles møte denne kvelden. I tillegg var prost Ellen Martha, prest Ragnar, kirkeverge Reidun, ass. Kirkeverge Tove, organist Unni og ny trosopplærer Irene med på møte☺ Det ble servert kaffe og deilige kringler fra Jobbhuset
Sak 52/17
Presentasjon av ny trosopplærer
Referat:
Irene er gift, mor til to sønner og utdannet diakon. Hun har arbeidet i Lier mange år. Hun går inn i en 50% stilling, som skal fordeles på 4 kirker. Opptatt av barn & unge, ønsker å fokusere på at kirken skal tilby lavterskel tilbud til alle. Vi skal få til mye!!
Sak 53/17
Prosten har ordet.
MR har fått tilsendt informasjon om valg av fremtidig bispedømme-tilhørighet. MR må sende en høringsuttalelse der vi begrunner vårt synspunkt, med utgangspunkt i geografisk og kulturell tilhørighet. Frist 20.10.17
Endelig avgjørelse på hvilket bispedømme vi skal tilhøre blir tatt av Kulturdepartementet.

Bispevisitas i mars 2018.
Prosten presenterte en skisse til et foreløpig opplegg for Biskopen når han kommer på visitas i mars 2018. Besøket har tema; støtte, oppmuntre og veilede.
Møtet ble enige om at Holmsbu kirke skal arrangere festgudstjeneste den 11.mars.
Frivillighetsfest arrangeres med innbudte gjester. Datoer ble diskutert og onsdag 14.mars 2018 passet best for flest. Marianne Arctander undersøker om mulige steder å leie i Hurum. Grønsand gård nevnes.
Prosten minner om at det er viktig at MR’ ene kommer med tilbakemelding og engasjerer seg i disse dagene der vi legger opp til besøk og feiring. Se vedlagt notat. Noter datoer!!!
Sak 54/17 Orientering fra MR lederne, Elin og Marianne
Hva slags planer har menighetsrådene for høsten/vinteren
Referat:
Hurum MR: Elin hadde meldt forfall og de øvrige fra MR Hurum hadde ikke noe spesielt å fortelle. De påpekte at de selv ikke hadde helt orden på gudstjenestelisten med oppsatte kirkeverter og klokker. Det er MR`ene som må ta ansvar for å fylle listene, men de kan absolutt be inn flere til å ta rollene.
Ragnar vil sørge for oppdaterte lister for gudstjenester ut året, og på hvert MR møte bør disse gjennomgås og kirkeverter & klokker settes opp.
Ragnar vil sammen med kirkekontoret få til et Årshjul for 2018. Ved å tidfeste datoer for alle gudstjenester for et helt år om gangen, vil det bli enklere å planlegge/ ta på seg klokker og kirkevert oppgaver.
Kongsdelene MR: Marianne orienterte om at MR jobber aktivt med å få til en mer åpen kirke og bruk av kirkerommet. I oktober 2017 vil det være Høstkonsert med spennende konserter både fredag og søndag. Se vedlegg…. Det ble i MR møte også delt ut plakater som henges opp på Hurumhalvøya☺.
Allehelgenssøndag 5 nov. holder Kongsdelene kirke åpen og det selges lys og kranser for de som måtte ønske å ta turen til kirken denne dagen.
Til jul arrangeres det igjen Julekonsert (veldig bra oppslutning i fjor)
Venneforeningen i Kongsdelene og MR vil jobbe tettere sammen fremover om nye og bra prosjekter som gagner Kongsdelene Menighet.

Sak 55/17 Menighetsbladets fremtid
Fremtiden for menighetsbladet i 2018 v/ redaktør Elisabeth Fosen og Marianne Arctander
Referat:
Siste utgave med dagens trykkeri kommer ut i nov. 2017. Innsending av innlegg ønskes til Elisabeth som er ansvarlig redaktør. Marianne og Elisabeth har vært i møte med Røyken for å se om vi for neste år kan få til å lage et felles Menighetsblad.
Det ble påpekt at Menighetsbladet ikke har nådd beboere på Hurum. (noe vi har betalt porto for) Marianne sjekker dette opp med posten.
Vi er på jakt etter nytt trykkeri. Innspill tas imot og kan sendes til Marianne på mail.
Det trengs flere ivrige redaktører til Menighetsbladet. Håper noen melder seg☺ - si i fra om du vil bidra.
Giro som har vært vedlagt i bladet siste runde har vært nyttig. Vi har fått inn pengegaver i str.orden 24.000,-, både fra enkelt personer og bedrifter.
Sak 56/17 Konfirmasjonskapper til benyttelse på hele Hurumhalvøya
Konfirmasjonskapper. Kan det finnes en felles løsning for innkjøp og oppbevaring av kapper? v/alle
Referat:
Kom ikke til noen løsning i dette møte. Men kirketjener tar en opptelling på antall og størrelsesfordeling. Så kan vi se på videre løsning.
Felles lagring (Kappebank der vi låner og leverer tilbake) og sying av nye kapper i utlandet til en mye lavere pris var forslag som kom under møtet. Nye kapper koster 860,- stykket.
Det gis tilbakemelding fra kirkekontoret til MR ‘ene om status.

Sak 57/17 Kommunikasjon og samarbeid på tvers av Hurumhalvøyas MR
Deling av referat, besøk på hverandres møter, hvor ofte skal vi ha felles møter, 1-2 g.pr år, andre innspill for økt samarbeid. v/alle
Referat:
Kongsdelene MR ønsker kopi av referat fra MR`møtene til Hurum (Hurum får alltid tilsendt Kongsdelene sine) Dette for å kunne samarbeide tettere på enkeltsaker.
Kongsdelene ønsker også at det kunne settes opp fellesmøter på Hurumhalvøya 2 ganger per år, vår/høst. Her må begge ledere ta dette med til sine MR møter og enes.
Sak 58/17 Økonomi
Status økonomi v/kasserer i begge MR
Referat:
Kristin (kasserer i MR Kongsdelene) tilbyr seg å være kasserer også for Hurum MR. En «gavepakke» til Hurum MR ifølge Kirkeverge☺ Kristin tar tak i dette asap.
Sak 59/17 Eventuelt:
59.1 - saker fra Unni (organist)
Kirkekontoret driver med opprydding om dagen (flytter i vinter) og Unni ønsker i den forbindelse å få lov til å flytte noen bokhyller fra kirkekontoret og ut i kirkene, sette det på galleriet og fylle med noter. Dette stiller MR`ene seg positive til.
Det er utarbeidelse av årshjul på aktiviteter i Hurumkirkene og i den forbindelse kommer det opp spørsmål om våre to organister skal dele kirkene seg imellom/ha 2 faste kirker hver. MRène mener at dette kan organistene selv bestemme. MRène liker at begge deltar i alle 4 kirker, men om det er en bedre løsning, så kan de bestemme selv.
59.2 - saker fra Tove (ass.kirkeverge)
Tove informerer om bankposer og viktigheten at disse brukes på riktig måte. Følg bruksanvisningen. Nye poser ble utdelt. Det er også viktig å merke seg at om det er mer enn 50,- i mynt må vi betale avgift.
MRène oppfordres til å veksle inn dette så langt det lar seg gjør for å slippe dette gebyret.

59.3 - saker fra Ragnar (prest)
Ragnar har vært i dialog med ekteparet Torgeir og Runa Ugstad på Klokkarstua som ønsker å starte opp en KFUK/KFUM Speidergruppe for Hurum/Klokkarstua. Sætre har en meget aktiv gruppe, mens det kan være ønskelig å gi tilbudet også andre steder. Ugstad har lang og god erfaring fra tidligere. MRène stiller seg meget positive til dette og synes Ragnar bør ta dette videre.
Takk for hyggelig møte til alle som bidro og var tilstede på Rådhuset denne kvelden☺
Mvh/Trine (referent/sekretær)

Menighetsrådsmøte i Kongsdelene kirke
Referat 19 sept.2017
Tid: 19:00 – 20:00 i Kongsdelene Kirke
Tilstede: Henrik (nestleder leder møtet), Ragnar (prest), Elisabeth, Kristin (kasserer), Thor, Tone, Hilde og Marianne (referent)
Sak 47/17
Godkjenne referat og saksliste
Sak 48/17
Orienteringssaker. Korte orienteringer gis.
Gudstjenesteliste 2017 – gjennomgang av forslag og oppdatere listen v/alle
24/9 Elisabeth og Henrik er kirkevert, Kristin er klokker førstkommende søndag. Kirkekaffe besørges. Thor henter eplesaft/epler på Eplegaarden lørdag til høsttakkefesten. Bergsmyhrene gård gir også.
12/11 Hilde er klokker. Thor og Tone er kirkevert. Utdeling av 4årsbok. Kirkekaffe besørges.
5/11 Allehelgenssøndag Åpen kirke i Kongsdelene. kl.13-17. Hilde og Trine sørger for at det er tent fakler og holder kirken åpen.
26/11 Marianne er klokker. Ingunn Fridorf er kirkevert. Konfirmanter innskrives.
24/12 Henrik og Hilde er klokker og kirkevert på begge gudstjenestene på julaften.
Status parkeringsplassen
Ass. kirkeverge følger opp saken. Ingen nyheter siden sist.
Referat fra kaffeslabberas hjemme hos Henrik med leder av Kirkens Venner og leder av menighetsrådet.
Alle er vel forlikte og stemningen er god. Vi ble enige om å sørge for nedhugging av kratt og småskog rundt kirken. Venneforeningen er på saken.
Orientering fra Fellesrådsmøte v/Henrik/Elisabeth
Minnelunden er straks klar for endelig godkjennelse. Venter på at bisperådet skal uttale seg. Det er frivillig om man vil ha navneskilt eller ei. Fellesrådet ønsker at det skal være ett likt skilt for de som ønsker navneskilt. Henrik har hentet inn et forslag til skilt.
Kongsdelene kirke må rehabiliteres for 2,8 millioner kroner. Hurum kommune har mottatt søknad om støtte til utbedring.
Sak 49/17
Felles MR møte med de øvrige MR i Hurum 27.9 i Hurum Rådhus
1. Skal vi sørge for bevertning?
Tone bestiller to kringler. Marianne henter. Henrik sjekker muligheter for kaffe.
2. Åpning v/ Kongsdelene. Agenda settes. Prosten har meldt sin ankomst, likeledes staben ved kirkekontoret.
Marianne lager en saksliste med 6 punkter.
-ny trosopplærer
-prosten får ordet
-MR forteller om sine planer for kommende halvår
-konfirmasjonskapper
-kommunikasjon mellom MR
-Menighetsbladets fremtid
Sak 50/17
Konserthelg 13.-15. oktober.
Konsert-gruppen har møte etterpå, men orienterer kort i kveld.
Grorud gleder seg til å komme. Plagge også. Lørdag har vi ikke lykkes med å organisere noe enda, men Ragnar har noen ideer.
Ringelister for å oppmuntre og inspirere innbyggerne i Sætre og omegn til å komme.
Postkasseputting: Hilde går i sitt nabolag ved Mellomdammen og Tone går på Skatvedt. Kristin og Thor går på Storsand. Henrik spør om Kirkens venneforening kan dele ut lapper om konserten når de allikevel skal dele ut giroer.
Alle bruker sine e-postkontakter og Facebook-sider når plakaten er ferdig.
Konsertbukk (Thor) hentes. Marianne lager infoplakat som skal stå ved veien med store bokstaver om kveldens konsert.
Kristin tar med en bålpanne som vi tenner for kosens skyld.
50.1 Status organiseringen v/Kristin & Ragnar
Helgens plan ser foreløpig slik ut;
Dag 1: Fredag 13 okt. kl.19.00 - Frøydis Grorud og Trude Kristin Klæbo - inngang 200,- (gratis for barn u/12 år) – (disse koster ca.15.000,-)
Dag 2: Lørdag 14 okt. fra kl.12.00 - Åpen kirke lørdag for familien. Om det skal lages et program må vi komme tilbake med det. Evt. servering og rolig musikk
Dag 3: Søndag 15 okt. Gudstjeneste til vanlig tid og konsert med Wolfgang Plagge kl.18.00 - inngang 200,- (gratis for barn u/12 år) (han koster ca.5000,-)
Dugnadsgjengs (så langt): Thor og Jens Wold ; parkeringsansvarlig, Thor; Brannvakt, Tone og Hilde; «i billettluken».
Alle i MR tar jobben i første omgang med å spre budskapet og forsøke å samle en god dugnadsgjeng til denne helgens aktivitet.
Sak 51/17 Eventuelt:
51.1Møtedatoer MR Kongsdelene 2017
Mnd.
Dato – Tema
AUG. 23. august (planlegge konfirmasjon/ samtalegudstjeneste), byttes til 22 aug. pga. Fellesrådsmøte 23 aug.
SEPT. 19. september - Ekstraordinært møte, kort fra kl.19.00 – 20.00 (planlegge konserthøsten)
SEPT.
27. september FELLES MR m/prosten og staben invitert
OKT. 31.oktober (OBS! Ny dato)
NOV.
29.november
51.2 Annet
- Kvisting ved p-plassen og oppover mot kirken. Gress ved gjerdet klippes. Kirkens venner besørger dette. Benker er vasket og blir kjørt til låven til M. Tangen for vinteren.
Vannet stenges utvendig i løpet av de nærmeste ukene.
- Thor har vasket skiltet ved veien. Kratt ved veien bør snaues. Kan ikke E-verket klippe litt når de er i gang? Henrik ringer.
- Binders og tegnestifter etterspørres av kirketjeneren. Kristin sørger for dette.
51.3 Familiegudstjeneste – godkjennelse av ordning for familiegudstjeneste i Hurum, forslått av Kirkekontoret.
- Hva er forskjellen fra en vanlig høymesse?
Svaret er at dette er en forenklet utgave. Ordbruken i en familiegudstjeneste skal være lettere å forstå og favne bredere. Kyrie og Gloria er byttet ut med en annen variant, mer «sangbart» for små mennesker. Menighetens forbønn erstattes med «Jeg folder mine hender små».
Anbefales av Ragnar og forslaget får full tilslutning av menighetsrådet.
51.4 Nøkkel gis til Kirkens Venner v/ Randi Sæthre Olsen
- Randis telefon er 32 79 11 35, mobil 970 95 705. Hun bor i Grytnesveien 28.
Hun er tilgjengelig for å åpne kirken om noen trenger dette. Nøkkelen blir hos henne eller leveres til Henrik.
Alle utbedringer venneforeningen har ønsker om, må godkjennes av Fellesrådet ved Henrik Thrana.
v/Henrik og Marianne

Menighetsrådsmøte i Kongsdelene kirke                     

Referat

Dato:  22.aug.2017 

Tid:  19:00 – 21:00 

Sted:  Kongsdelene Kirke

Til: Marianne (leder), Henrik (nestleder), Ragnar (prest), Elisabeth, Kristin (kasserer), Thor, Tone, Hilde og Trine (referent) 

Fravær; ingen

Kopi av referat sendes til: Våre prester er Ragnar Elverhøi, Kirkeverge Reidun og ass. kirkeverge Tove, Organist Unni og Michael, og leder i menighetsrådet på Hurum Elin.

Sak 40/17 

Godkjenne referat og saksliste

Referat: 

Godkjent, etter en korrigering; Hilde er tilbake i MR fom. juni møte (se vedlagt korrigert referat)

 

Sak 41/17

Orienteringssaker. Korte orienteringer gis.

1. Gudstjenesteliste 2017 – gjennomgang av forslag og oppdatere listen – alle

Referat: 

Se vedlagt oppdatert liste etter dagens møte. Trine sender denne raskt ut slik at man kan dele listen med andre som også evt. kan bidra. Tilbakemelding til Trine i forkant av neste møte om man har flere navn på listen.

 

2. Status parkeringsplassen på nedsiden, noe nytt?    v/ Henrik

Referat: 

Skilt på plass. VEAS har enda ikke planert ut den nye delen av plassen. Men det er hardt der slik at man kan parkere om det ikke er på våte dager. Fortsette å purre på VEAS/Kirkeverge. Flott om dette er klart til konfirmasjonshelgen. Henrik og Elisabeth tar det opp i fellesrådsmøte 23 aug.

 

3. Pilgrimsvandringen 13 aug. Erfaringer    v/Ragnar/alle

Referat: 

Dette er nå en tradisjon og vi vil forsøke å gjøre dette til denne faste dato hvert år. Ca. 13 stk. gikk Pilgrimsturen fra Storsand. Det var rundt 35 på gudstjenesten på Stikkvann. Nydelig vær og flott gudstjeneste. Neste år, ennå mer «reklame» i forkant. Innhente pris på stor «banner» som henges opp i Sætre fredagen før. Marianne tar tak i denne og sjekker ut pris/mulighet for å få laget en slik. Neste år, om vi ønsker kan det også selges pølser. (vurderes i møte i forkant) Vi må huske at alt vi trenger må medbringes.

 

4. Orientering fra Fellesrådsmøte     v/Henrik/Elisabeth

Referat: 

 Ikke noe spesielt å meddele

5. Ny trosopplærer på plass fom. 1 sept.    v/Marianne

Referat: 

Ragnar vil høre om hun kan engasjere seg under gudstjenester som Høsttakkefest, 4 årsboken og «innskriving» av neste års konfirmanter (se gudstjenestelisten

6. Snublesteine i Sætre       v/Hilde

Referat: 

Hilde kunne info, at steiene er reparert og ser flotte ut der de ligger. Noe dypere enn sist. Vi håper diss nå tåler vinteren og brøytingen.

 

Sak 42/17 Tema: Hvordan få flere til å bruke kirken aktivt/komme til de oppsatte gudstjenestene? (UTSATT)

(tema ble ikke diskutert i MR 14 juni, skal stå på agenda til MR møte i sept.)

42.1 Forsøksordning med endret gudstjeneste-oppstarts-tidspunkt, fra kl.11:00    til kl. 12:00 eller kl.13:00 for høymesse.

Det er tidvis glissent oppmøte til ordinær gudstjeneste i Kongsdelene. Det har kommet innspill til leder av MR fra et menighetsmedlem om å utsette tidspunktet for høymesse fra kl.11 til 12.00 eller kl.13 på søndagen. 

Begrunnelse:

o Mange ønsker en rolig start på søndagsmorgenen, med felles frokost og sen morgen. Da velges kirkegang bort.

o Noen vil gjerne spasere til kirken, men rekker det ikke når oppstart er kl.11.

o Det er fremdeles god tid frem til søndagsmiddagen.

Menighetsrådsmøte i Kongsdelene kirke                    

Agenda

Dato: 14 juni 2017

Tid:     19:00 – 22:00 – raskt møte og mye sommerhyggeJ

 Sted:   Hjemme hos Henrik

Tilstede; Ragnar, Elisabeth, Thor, Henrik, Kristin, Tone, Trine (referent)

Fravær; Marianne

Kopi av referat sendes til: Kirkeverge Reidun og ass. kirkeverge Tove, Organist Unni og Michael, og leder i menighetsrådet på Hurum Elin.

Sak 35/17

Godkjenne referat og saksliste

Det vil være en liten agenda i dette møte, da MR ønsker en sommeravslutning med få saker, mye god mat og hyggelig selskapJ

Referat:

Godkjent

 

Sak 36/17

Orienteringssaker. Korte orienteringer gis.

1.    Gudstjenesteliste 2017 – vedlagt oppdatert liste gjeldende tom 20 aug. Ragnar sender ut ny liste for høstens gudstjenester til Trine slik at hun oppdaterer og gjør den klar til neste MR møte. Den oppdateres med klokker, kirkevert og ofringer i neste MR møte. Elisabeth og Johan er kirkevert og klokker 27 aug.

 

2.    Åpen kirke skilt er ankommet og Thor har skaffet tilveie oppheng. Ok. Fom. Neste gudstjeneste er der kirkevertens ansvar å henge dette opp og ta ned før/etter gudtjenesten.

 

3.    Orientering fra Fellesrådsmøte v/Elisabeth – med bla.

Asker fellesråd vil besøke kirkene i Hurum lørdag 26 aug. – hvordan organiseres åpen kirke for disse denne dagen? – Her må vi få mer informasjon om hva de «forventer». År vil de ankomme, skal vi kun låse opp eller er det ønskelig med en liten omvisning og evt. bevertning (kaffe, kaker etc.) Det er bryllup i Filtvet Kirke denne dagen. Tone kan ta ansvar for å være tilstede, men Marianne må sjekke ut mer fakta vedrørende dagen

 

 


 

 

Sak 37/17 Konsert i kirken

Konsert i Kongsdelene høsten 2017

37.1 Har vi fått svar på søknaden om kommunale midler?

Referat: Kristin info. om at det ikke har kommet noe tilbakemelding enda. Under behandling

 

37.2 Dato for konserthelg er besluttet,13.-15. oktober. Hvordan skal dette organiseres? Hvem kan være dugnadsgjeng og hvilke oppgaver trengs det ressurser til. Her må «konsertteamet» få satt opp en kjøreplan for konserten og en fordeling på ressursbehov. Så må man allerede nå begynne å spre budskapet og se hva man kan få inn av frivillige ressurser til å bidra under helgen. – til diskusjon i møte

Referat:

Helgens plan ser foreløpig slik ut:

Dag 1: Fredag 13 okt. kl.19.00 - Frøydis Grorud og Trude Kristin Klæbo - inngang 200,- (gratis for barn u/12 år) – (disse koster ca.15.000,-)

Dag 2: Lørdag 14 okt. fra kl.12.00 - Åpen kirke lørdag for familien. Om det skal lages et program må vi komme tilbake med det. Evt. servering og rolig musikk

Dag 3: Søndag 15 okt. Gudstjeneste til vanlig tid og konsert med Wolfgang Plagge kl.19.00 - inngang 200,- (gratis for barn u/12 år) (han koster ca.5000,-)

Dugnadsgjengs (så langt): Thor; parkeringsansvarlig, Henrik; Brannvakt, Tone; «i billettluken». Det trengs flere frivillige, både tilstede men også til kakebaking etc. Her bør lag og foreninger spørres om de kan bidra, eksempler kam være: Lions, Røde Kors, Helsesportslaget mm. Alle i MR tar jobben i første omgang med å spre budskapet og forsøke å samle en god dugnadsgjeng til denne helgens aktivitet.

Det vil annonserer om dette i Menighetsbladet, i tillegg må vi lage en Flyers som kan legges i postkasser i nærområde (her må MR m. flere kunne ta dugnad med å putte dette i postkasser) + at vi må annonsere i RHA og få dette ut på FB.

Det planlegges videre i neste MR møte + at «konsertteamet» møtes i eget møte

 

Sak 38/17 Pilgrimsvandringen og utegudstjeneste på Stikkvann 13 aug.

Pilgrimsvandringen starter ved Hestehagan (hundeklubben på Storsand, inn ved Grønsand gård) og man følger Sandstien opp til Stikkvann. Der vil det være Gudstjeneste ute (om været er der) etterfulgt av kirkekaffe.

Referat:

·         Oppstart Storsand kl.10.00, Gudstjeneste starter kl.12.00 på hytta (ute om mulig)

·         Alle representanter i MR oppfordres til å delta og ta med kake til kaffen.

·         Sjåfører denne dagen vil være Thor, Henrik og Kristin.

·         Marianne melder disse inn med bilnummer slik at de får tillatelse.

·         Elisabeth melder inn til RHA om arrangementet slik at alle beboere i Hurum får en invitasjon til å delta. Husk tidspunkter og at de som trenger transport må melde i fra om dette. (oppmøte for transport er ved Stikkvanns bommen, ved Grytnes Skole)

·         Håvard og Arne i Historielaget vil delta på vandringen og fortelle historien om Sandstien underveis. (kl.10.00 ved bommen, Hestehagan)

·         Kristin kjøper inn brusbokser (15,-), pølser & lomper (15,-) for salg i tillegg til kaffe (5,-) & kaker (10,-). Vi har «serveringsvips» denne dagen.

 

Sak 39/17 Eventuelt:

39.1 Møtedatoer MR Kongsdelene 2017

 

Mnd.

Dato – Tema

AUG.

23. august (planlegge konfirmasjon/ samtalegudstjeneste), byttes til 22 aug. pga. Fellesrådsmøte 23 aug.

SEPT.

27. september - Fellesmøte for Hurum/ Kongsdelene/ Filtvet

OKT.

11.oktober (Allehelgen)

NOV.

29.november

 

Referat:

Henrik sjekker med kommunen om vi kan få låne møtelokaler i Rådhuset til felles MR møte 27 sept.

 

Etter møte hadde vi en hyggelig sommeravslutning med god mat & drikke hos Henrik. Hvor Berit og Hilde også deltok.

Bilderesultat for sommerEn ekstra takk til Henrik og Greta for en hyggelig sommerkveld

Referat menighetsrådsmøte i Kongsdelene                     

Dato: 23.mai 2017

Tid:     19:00 – 21:00

Sted:   Kongsdelene Kirke

Tilstede; Marianne (leder), Ragnar, Elisabeth, Thor, Henrik, Kristin, Trine (referent)

Fravær; Tone

Kopi av referat sendes til: Våre prester er Ragnar Elverhøi, Kirkeverge Reidun og ass. kirkeverge Tove, Organist Unni og Michael, og leder i menighetsrådet på Hurum Elin.

Sak 28/17

Godkjenne referat og saksliste

Referat:

Godkjent

Sak 29/17

Orienteringssaker. Korte orienteringer gis.

1.    Gudstjenesteliste 2017 – vedlagt oppdatert liste gjeldende tom 20 aug. Ragnar sender ut ny liste for høstens gudstjenester. Den oppdateres med klokker, kirkevert og ofringer i neste MR møte

 

2.    Status parkeringsplassen på nedsiden; nye lass med subbus er dumpet på plassen. Thor og Elisabeth har tatt bilder som sendes til kirkekontoret hvor vi ber dem følge opp saken videre. En fremdriftsplan for utbedring av p-plassen etterspørres. Venter fortsatt på svar fra kirkekontoret. Viktig at parkeringsplassen prioriteres og ferdigstilles i sommer

 

3.    Åpen kirke skilt er ankommet og Thor har skaffet tilveie oppheng. Samtidig som man sjekker oppheng for skiltet er det også flott om skiltet forsøkes vasket. Dette ble det ikke tid til under dugnaden.

 

 

4.    Orientering fra Fellesrådsmøte v/Elisabeth – ikke noe spesielt å rapportere. Referat fra møtene sendes MR.

 

5.    Menighetsbladet er i rute, deadline 25 mai for alt som skal med. Ragnar har noe saker som sendes til Elisabeth innen torsdag.

 

6.    Lise Killingstad har sagt opp sin stilling som trosopplærer. Hun ønsket en 100% stilling, men dessverre er denne stillingen i dag 50%. Lise ønsker å fortsatt sitte i trosopplæringsutvalget, noe som MR støtter fult ut. Vi ønsker Lise lykke til videre og er spent på hvem som evt. kommer inn i stillingen etter Lise. En søker så langt.

 

7.    Nøkkelen til kirken disponeres nå av Kristin Wold. Kristin treffes på mobil: 977 97 576 / 901 31 690 og mail: kristin.wold@kiro.no 

 


 

Sak 30/17 Tema: Hvordan få flere til å bruke kirken aktivt/komme til de oppsatte gudstjenestene?

(tema ble ikke diskutert i dette MR møte, skal stå på agenda til MR møte i aug)

30.1 Forsøksordning med endret gudstjeneste-oppstarts-tidspunkt, fra kl.11:00    til kl. 12:00 eller kl.13:00 for høymesse.

Det er tidvis glissent oppmøte til ordinær gudstjeneste i Kongsdelene. Det har kommet innspill til leder av MR fra et menighetsmedlem om å utsette tidspunktet for høymesse fra kl.11 til 12.00 eller kl.13 på søndagen.

Begrunnelse:

o   Mange ønsker en rolig start på søndagsmorgenen, med felles frokost og sen morgen. Da velges kirkegang bort.

o   Noen vil gjerne spasere til kirken, men rekker det ikke når oppstart er kl.11.

o   Det er fremdeles god tid frem til søndagsmiddagen.

Referat:

Diskusjon i MR om en evt. forsøksordning. Noen er udelt positive til et forsøk, liker å ta det litt roligere om morgenen – bra for dåpsfamilier som kommer utenbys fra. Andre trenger tid til å modne tanken – det ligger i ryggmargen at høymessen ringes inn kl.11 – tradisjoner endres ikke så lett. MR er enige om å holde ideen varm og ta den opp igjen når det er flere tilstede.

 

30.2 SMS-varsling om gudstjeneste.

En frivillig påmelding til varsling om gudstjeneste førstkommende søndag kan igangsettes i Kongsdelene som en forsøksordning.

Referat:

MR støtter forslaget og er åpne for andre varslingsrutiner i tillegg. Ragnar har en offisiell «Facebook-side» som heter Ragnar Prest Elverhøi der han legger ut både egne refleksjoner og praktiske opplysninger. For de som er aktive på Facebook, oppfordres du til å like denne siden. I tillegg har Hanne Dybendal og også Hurum kirke dette. Gå inn å LIKE sidene deres. De vil alle jobbe mer aktiv med å legge ut ting på disse sidene.:)

Marianne spør kontordamen på skolen hvordan «Transponder» fungerer. Dette er et varslingssystem som treffer både SMS og e-post.

Kongsdelene MR har foreløpig ingen frivillig til å administrere dette.

 

30.3 Dåpsfamilier og andre som presten har samtaler med kan gis en liste med oversikt over gudstjenester ut året.

Det er vanskelig å følge med på når det er gudstjeneste i Kongsdelene, da det ikke er systematiske og jevne messetidspunkter. En liste til kjøleskapet kan lette dette.

Referat:

MR ble orientert om at prestene lager halvårsplaner 1.4 og 1/11. Kongsdelene MR oppfordrer prestene til å lage en gudstjenesteplan for hele 2018 når de legger planer den 1.11 i år. E gudstjenestekalender som kan fylles ut under året når det gjelder prest etc.

 

Sak 31/17 Forslag til forordning

Gudstjenesteforordning er sendt ut. MR skal ta stilling til dette og gi en tilbakemelding innen 1 juni

Referat:

Kongsdelene sokn ønsker 2 gudstjenester pr. måned i Kongsdelene kirke, der man øremerker åtte (8) gudstjenester i løpet av året til familiegudstjenester, fortrinnsvis med forenklet nattverd.

Leder av MR sender vedtak fra MR møte til prosten.

 

Sak 32/17 Konsert i kirken

Konsert i Kongsdelene høsten 2017

Kristin har søkt om kommunale midler til høstkonsert, har ikke fått svar enda.

Dato for konserthelg er besluttet; 13.-15. oktober

Referat:

Kristin og Ragnar jobber videre med dette, og har hittil fått på plass Wolfgang Plagge som er

engasjere kulturskolen i kommunen, Sætre Pikekor og evt. Frøydis Grorud mm.

Vi legger opp til konsert lørdag og søndag – fredag er «tacodag» og dårlig egnet til konserter.

MR bør lufte et mulig samarbeid med Losen og Mike da han har sagt seg villig til dette. Sætre Gård var det ingen stor interesse for dette på nåværende tidspunkt. Bra om man hadde fått til ene aktiv Sætre helg med konserter både i kirkerommet og på Losen, med tilhørende tilbud på måltider etc.

Kristin vil også få en til å stemme piano i forkant av dette, helst i forkant av konfirmasjonsweekenden i sept.

 

Sak 33/17 Konfirmasjon i Kongsdelene sep17

33.1 Antall konfirmasjonsgudstjenester i 2018

I 2017 blir det 2 ganger 2 konfirmasjonsgudstjenester. Neste år legges det opp til to helger for konfirmasjon i Kongsdelene. Følgende datoer er klare;

-       8/9 september Filtvet kirke

-       15/16 september Kongsdelene og Hurum kirke (kun 15/9)

-       22/23 september Kongsdelene og Holmsbu kirke (kun 22/9)

33.2 Konfirmasjonskappene, er det nok og er de i orden?

Konfirmasjonskappene er fremdeles ikke talt opp. Kongsdelene vet ikke hvor mange kapper som finnes, hvor de befinner seg og hvor vi eventuelt får kjøpt inn flere kapper.

MR oppfordrer kirkekontoret til å hjelpe oss med en avklaring.

33.3 Konfirmasjonsdåp

Ragnar orienterte om at det i år er 3 konfirmanter som skal stå til dåp, 2 i Kongsdelene og 1 i Hurum. Han forsøker å få dette gjennomført til en tid, og det er foreslått konfirmasjonsdåp den 11 juni i Kongsdelene kirke.

33.4 Konfirmasjonsinvitasjon sendt ut til alle tilhørende kirken

Konfirmasjonsinvitasjon er sendt ut til 107 potensielle 14-åringer i Hurum. Frist for påmelding til konfirmasjon er 1.10.2017.

 

Sak 33/17 Flerkulturell gudstjeneste – sak ikke tatt opp i MR møte denne gang. Flyttes til neste møte

-       Henrik foreslår at Kongsdelene arrangerer en flerkulturell gudstjeneste, gjerne i samarbeid med Unni Smith (flyktningguide-ansvarlig i Røde Kors). Ulike trosretninger ønskes velkomne til en samlende gudstjeneste.

Referat:

Thor møter Unni Smith på «Herrelaget» 2/5. Dette er en flerkulturell møteplass for menn fra mange kulturer og land, både etniske nordmenn og våre nye landsmenn. Han skal lufte ideen. Ragnar innhenter ideer om hvordan en slik gudstjeneste kan utformes. Hvem er bidragsytere, hva slags erfaringer har man fra lignende arrangementer. MR følger opp saken og stiller seg positive til forslaget. Vi ble enige om å skynde oss langsomt.

Sak 34/17 Eventuelt:

34.1 Jubileumsblomster erstattes av et brev fra MR:

Ved runde årstall har kirken tradisjonelt delt ut en blomst til den jubilerende. På årsmøtet kom det et innspill om å erstatte blomsten med en hilsen fra MR, inkludert info om kjøretjenesten (til Thor Haug) og når det skal være gudstjenester.

Referat:

Flertallet i MR ønsker BÅDE brev m/ info om kjøretjeneste og blomst. Thor melder seg som blomsterbud.

MR vet ikke hvem som organiserer blomst til de jubilerende. Kan kirkekontoret orientere oss om dette? Vi mangler svar på dette. Marianne følger opp kirkekontoret

34.2 Dato for felles MR møte for Hurum

MR leder har foreslått felles sommeravslutning og møte med de andre den 14 juni hos Henrik og den 27 sept. (2 ganger per år felles møte)

Referat:

Felles MR møte utsettes til høsten, slik at møtet hos Henrik kun blir med MR Kongsdelene. Marianne kan dessverre ikke delta 14. juni pga av skoleavslutning for 7 klasse samme kveld.

Marianne har orientert leder i MR Hurum om endringen.

Elin, leder i Hurum MR ga tilbakemelding om at den 27 sept. var en uegnet dato for flere av medlemmene i Hurum MR og at de kom tilbake med forslag til en annen dato.

34.3 Status Dugnad 23 mai

Dugnad 23.mai kl.17.00 - 19.00

Thor hadde skaffet hjelp fra Rotary også i år, en stor takk til dem. Totalt var vi 15 personer på dugnad inkl. deltagere i MR, Ragnar og Rotary. Etter arbeidet ble det servert pølser, brus, kaffe & kaker. Det ble ryddet og kappet ned mye kvist rundt kirken og nede ved parkeringen. Men gjenstår så mye at man godt kunne hatt en dugnad til.

Det planlegges enda mer i detalj til neste år slik at vi skaffer flere med motorsag og leier en kvistknuser. Slik får vi ryddet mer rundt kirken.

34.4  Sætredagen 12/8 Skal MR ha stand i år?

MR besluttet å utsette deltagelsen til 2018 da ingen har mulighet til å stå på stand. Ragnar ønsker å delta, men har 2 brylluper samme dag.

34.5 Pilgrimsvandring og Gudstjeneste på Stikkvann 13 aug.

Pilgrimsvandringen starter ved Hestehagan (hundeklubben på Storsand, inn ved Grønsand gård) og man følger Sandstien opp til Stikkvann. Der vil det være Gudstjeneste ute (om været er der) etterfulgt av kirkekaffe. Alle representanter i MR oppfordres til å delta og ta med kake til kaffen.

-       Sjåfører denne dagen vil være Thor, Henrik og Kristin.

-       Marianne melder disse tre inn med bilnummer slik at de får tillatelse.

-       Elisabeth melder inn til RHA om arrangementet slik at alle beboere i Hurum får en invitasjon til å delta.

-       Elisabeth kontakter Håvard Kilhavn i Historielaget og hører om han kan delta på vandringen og fortelle historien om Sandstien underveis.

 

34.5 MR møte 14 juni med sommer avslutning hos Henrik

Trine og Henrik er enige om å dele ansvaret for innkjøp av mat og drikke til grilling. Fint om noen andre i MR tar med en sommerkake til kaffen.

Fint om man sier i fra i forkant om man ikke kan delta denne dagen (med hensyn til innkjøp)

 

Møtedatoer MR Kongsdelene 2017

Mnd.

Dato – Tema

JAN

10. januar

MARS

8. mars

APRIL

26. april

MAI

23. mai ( i forbindelse med dugnad)

JUNI

14.juni Sommeravslutning hos Henrik

AUG.

23. august (planlegge konfirmasjon/ samtalegudstjeneste)

SEPT.

27. september Fellesmøte for Hurum/ Kongsdelene/ Filtvet

OKT.

11.oktober (Allehelgen)

NOV.

29.november

 

Kontaktliste MR

Navn

Telefon nr

Mail adr.

Kommentar

Ragnar Elverhøi

404 01 532

ragnar.elverhoi@kirken-hurum.no

Prest

Marianne Arctander

32 79 59 14

Marianne.arctander@hurumskolen.no

MR/Leder

Henrik Thrana

907 67 690/

32 79 11 01

Henrik@hthrana.no

 

MR/Nestleder

Representant fellesrådet

Kristin Wold

Jobb: 901 31 690

Privat:977 97 576

kristin.wold@kiro.no 

MR/Kasserer/ Konsertansvarlig

Tone Leer Christoffersen

454 15 724 

tone.l.christoffersen@gmail.com  

MR

Elisabeth Fosen

924 04 785

elisabeth.fosen@gmail.com

 

MR/Redaktør Menighetsbladet/ Rep.Fellesrådet

Thor Haug

478 87 563

thor.haug@epost.no

 

MR/Kirkeskyss Kongsdelene/

Blomsterbringer/ Dugnadsansvarlig

Trine Berntsen

934 28 819

Trine.berntsen@hotmail.no

MR/Sekretær

 

 

v/ Trine Berntsen

 

Referat menighetsrådsmøte i Kongsdelene                     

Dato: 26.april 2017

Tid:     19:00 – 21:00

Sted:   Kongsdelene Kirke

Tilstede; Marianne (leder og referent), Ragnar, Elisabeth, Thor

Fravær; Henrik, Tone, Kristin og Trine

Kopi av referat sendes til: Våre prester er Ragnar Elverhøi, Kirkeverge Reidun og ass. kirkeverge Tove, Organist Unni og Michael, og leder i menighetsrådet på Hurum Elin.

Sak 19/17

Godkjent referat og saksliste

 

Sak 20/17

Orienteringssaker. Korte orienteringer gis.

1.    Gudstjenesteliste 2017 – klokker 2/7 Thor Haug, kirkevert 7/5 Tone Chr.

 

2.    Status parkeringsplassen på nedsiden; nye lass med subbus er dumpet på plassen. Thor og Elisabeth har tatt bilder som sendes til kirkekontoret hvor vi ber dem følge opp saken videre. En fremdriftsplan for utbedring av p-plassen etterspørres.

 

3.     Åpen kirke skilt er ankommet og Thor skaffer tilveie oppheng.                                                   

4.    Kirkens nødhjelp - Fasteaksjonen 2017

Nye roder bør utarbeides innen 2018. Heller Skatvedt enn Verpen.     

Kongsdelene:   kr. 18 633,-

Hurum:               kr. 6559,-

Filtvet/Tofte:   kr. 3 059,-

 

5.    Olsok arrangement 30. juli    v/Ragnar

Gudstjeneste v/ Hanne Dyrendal i Holmsbu kirke kl.18-19, utvidet kirkekaffe før det arrangeres konsert kl.20-21. Marie Solheim skal spørres, i tillegg snakker Ragnar med leder av Kulturskolen, Ingeborg Ane Lund om en ung musiker ønsker å vise seg frem i pausen (mellom 19:30-20). Det er ønskelig at alle MR på Hurum samarbeider om dette arrangementet.

 

6.    Orientering fra Fellesrådsmøte v/Elisabeth

7.    Menighetsbladet er i rute.


 

Sak 21/17 Tema: Hvordan få flere til å bruke kirken aktivt/komme til de oppsatte gudstjenestene?

21.1 Forsøksordning med endret gudstjeneste-oppstarts-tidspunkt, fra kl.11:00    til kl. 12:00 eller kl.13:00 for høymesse.

Det er tidvis glissent oppmøte til ordinær gudstjeneste i Kongsdelene. Det har kommet innspill til leder av MR fra et menighetsmedlem om å utsette tidspunktet for høymesse fra kl.11 til 12.00 eller kl.13 på søndagen.

Begrunnelse:

o   Mange ønsker en rolig start på søndagsmorgenen, med felles frokost og sen morgen. Da velges kirkegang bort.

o   Noen vil gjerne spasere til kirken, men rekker det ikke når oppstart er kl.11.

o   Det er fremdeles god tid frem til søndagsmiddagen.

Diskusjon i MR om en evt. forsøksordning. Noen er udelt positive til et forsøk, liker å ta det litt roligere om morgenen – bra for dåpsfamilier som kommer utenbys fra. Andre trenger tid til å modne tanken – det ligger i ryggmargen at høymessen ringes inn kl.11 – tradisjoner endres ikke så lett. MR er enige om å holde ideen varm og ta den opp igjen når det er flere tilstede.

21.2 SMS-varsling om gudstjeneste.

En frivillig påmelding til varsling om gudstjeneste førstkommende søndag kan igangsettes i Kongsdelene som en forsøksordning.

MR støtter forslaget og er åpne for andre varslingsrutiner i tillegg. Ragnar har en offisiell «Facebook-side» som heter Ragnar Prest Elverhøi der han legger ut både egne refleksjoner og praktiske opplysninger. For de som er aktive på Facebook, oppfordres du til å like denne siden.

Marianne spør kontordamen på skolen hvordan «Transponder» fungerer. Dette er et varslingssystem som treffer både SMS og e-post.

Kongsdelene MR har foreløpig ingen frivillig til å administrere dette.

 

21.3 Dåpsfamilier og andre som presten har samtaler med kan gis en liste med oversikt over gudstjenester ut året.

Det er vanskelig å følge med på når det er gudstjeneste i Kongsdelene, da det ikke er systematiske og jevne messetidspunkter. En liste til kjøleskapet kan lette dette.

MR ble orientert om at prestene lager halvårsplaner 1.4 og 1/11. Kongsdelene MR oppfordrer prestene til å lage en gudstjenesteplan for hele 2018 når de legger planer den 1.11 iår.

Sak 22/17 Forslag til forordning

Gudstjenesteforordning er sendt ut. MR skal ta stilling til dette og gi en tilbakemelding innen 1 juni

 

MR støtter forslaget som er utsendt, men ønsker å ta opp saken på neste MR-møte for å kikke nærmere på om vi skal mene noe følgende;

-       Hvilket antall familiegudstjenester i året ønsker vi?

-       Lysmesse for konfirmanter, bør den arrangeres i konfirmantens tilhørende kirke? I år blir den på Hurum, ikke Kongsdelene.

Sak 23/17 Konsert i kirken

Konsert i Kongsdelene

Kristin har søkt om kommunale midler til høstkonsert. Forslag om datoer er følgende;

-       13.-15. oktober

-       22.-24.oktober

Dato må landes på neste møte. Alle sjekker sine kalendre. Ragnar orienterer ivrig om ideene; to kveldskonserter i kirken.

-       Forslag: en konsert med Maria Solheim og en klassisk konsert med Wolfgang Plagge. Fredag og søndag.

-       Samarbeid med Sætre Gård: forslag om dagsarrangement for familier lørdag kl.16 og et lunsj/musikk/poesi arrangement kl.13 på lørdag eller søndag.

Sak 24/17 Misjonsavtale NMS – besøk til menigheten

Reidun (NMS) ønsker å besøke Kongsdelene i en gudstjeneste for å fortelle mer om misjonsprosjektet v/ Elisabeth.

En representant fra NMS kommer til gudstjeneste 7.mai. Elisabeth kontakter kirkekontoret og får info om dette med i annonsen i RHA.

Sak 25/17 Konfirmasjon i Kongsdelene sep17

-       Det er planlagt 2 konfirmasjon lørdag 9 og 2 søndag 10 sept. MR anbefaler at man ser på dette på nytt når kullet er av denne størrelse. MR anbefaler 3 konfirmasjoner på lørdag.

-       Konfirmasjonskappene, er det nok og er de i orden?

I 2017 blir det 2 ganger 2 konfirmasjonsgudstjenester. Neste år legges det opp til to helger for konfirmasjon i Kongsdelene. Følgende datoer er klare;

-       8/9 september Filtvet kirke

-       15/16 september Kongsdelene og Hurum kirke (kun 15/9)

-       22/23 september Kongsdelene og Holmsbu kirke (kun 22/9)

Konfirmasjonskappene er fremdeles ikke talt opp. Kongsdelene vet ikke hvor mange kapper som finnes, hvor de befinner seg og hvor vi eventuelt får kjøpt inn flere kapper. MR oppfordrer kirkekontoret til å hjelpe oss med en avklaring. Thor og Marianne følger opp.

Sak 26/17 Flerkulturell gudstjeneste

-       Henrik foreslår at Kongsdelene arrangerer en flerkulturell gudstjeneste, gjerne i samarbeid med Unni Smith (flyktningguide-ansvarlig i Røde Kors). Ulike trosretninger ønskes velkomne til en samlende gudstjeneste.

Thor møter Unni Smith på «Herrelaget» 2/5. Dette er en flerkulturell møteplass for menn fra mange kulturer og land, både etniske nordmenn og våre nye landsmenn. Han skal lufte ideen.

Ragnar innhenter ideer om hvordan en slik gudstjeneste kan utformes. Hvem er bidragsytere, hva slags erfaringer har man fra lignende arrangementer. MR følger opp saken og stiller seg positive til forslaget. Vi ble enige om å skynde oss langsomt.

 

Sak 27/17 Eventuelt:

27.1  Jubileumsblomster erstattes av et brev fra MR:

Ved runde årstall har kirken tradisjonelt delt ut en blomst til den jubilerende. På årsmøtet kom det et innspill om å erstatte blomsten med en hilsen fra MR, inkludert info om kjøretjenesten (til Thor Haug) og når det skal være gudstjenester.

Flertallet i MR ønsker BÅDE brev m/ info om kjøretjeneste og blomst. Thor melder seg som blomsterbud.

MR vet ikke hvem som organiserer blomst til de jubilerende. Kan kirkekontoret orientere oss om dette?

27.2  Dato for felles MR møte for Hurum

MR leder har foreslått felles sommeravslutning og møte med de andre den 14 juni hos Henrik og den 27 sept. (2 ganger per år felles møte)

Leder har fått bekreftelse på at Hurum/Holmsbu/ Filtvet/Tofte MR deltar på de to foreslåtte datoene.

 

27.3  Status Dugnad 23 mai, har vi fått noen medhjelpere i år? v/Thor

Dugnad 23.mai kl.17-19.

Konfirmanter som har mistet timer, er i kirken frem til 16.30 på undervisning. Kanskje de deltar på dugnad?

Marianne har laminert flere A3 plakater om dugnaden. Marianne spør Fridorf som er motorsag-kyndige. Thor henger opp plakater og spør Rotary om de deltar i år også.

Pølsefest på kirkebakken underveis. Hvem kan kjøpe inn og ta ansvar for servering?

27/4 Reformasjonen 2017

Reformasjonen har jubileumsdato 31.oktober, men det blir flere gudstjenester med ekstra fokus på reformasjonen i forbindelse med jubileumsåret.

-       27.8 gudstjeneste Kongsdelene

-       17/9 gudstjeneste

-       15/10 gudstjeneste v/ Ragnar i Kongsdelene

-       29/10 hoved markering ved gudstjeneste i både Filtvet og Kongsdelene

-       19/11 gudstjeneste

27/5 Invitasjon til årets nye konfirmanter

Konfirmasjonsinvitasjon er sendt ut til alle landets døpte 14-åringer. I tillegg ønsker våre to sogneprester å forfatte et personlig brev med lokal informasjon til Hurums 14-åringer. Dette sendes ut før sommeren. Frist for påmelding til konfirmasjon er 1.10.2017.

27/6 Sætredagen 12/8 Skal MR ha stand i år?

Saken er utsatt.

Møtedatoer MR Kongsdelene 2017

Mnd.

Dato – Tema

JAN

10. januar

MARS

8. mars

APRIL

26. april

MAI

23. mai ( i forbindelse med dugnad)

JUNI

14.juni Sommeravslutning hos Henrik, MR for resten av Hurum er invitert med

AUG.

23. august (planlegge konfirmasjon/ samtalegudstjeneste)

SEPT.

27. september Fellesmøte for Hurum/ Kongsdelene/ Filtvet

OKT.

11.oktober (Allehelgen)

NOV.

29.november

 

 

v/ leder Marianne Arctander

Menighetsrådsmøte i Kongsdelene kirke                    

Referat

Dato: 8 mars 2017

Tid:    19:00 – 21:00

Sted: Kongsdelene Kirke

Tilstede i møte: Marianne, Henrik, Ragnar, Elisabeth, Tone, Kristin, Thor og Trine (referent)

Forfall: ingen

 

Sak 11/17

Godkjenne referat og saksliste

Referat:

Godkjent

 

Sak 12/17

Orienteringssaker. Korte orienteringer gis.

1.     Gudstjenesteliste 2017 – gjennomgang av forslag og oppdatere listen – alle

2.     Rekkverk fra p-plass v/ Henrik

3.     Status parkeringsplassen på nedsiden? v/ Henrik

4.     Status innkjøp av 2 stk. skilter om – «åpen kirke» - Marianne

5.     Parkeringsskilt – ny parkeringsplass v/Henrik

6.     Orientering fra Fellesrådsmøte og Kongsdelenes kirkes venner v/Marianne og Henrik

7.     Fra MR referat 10 januar: ref, punkt 7 under eventuelt: Kirkelig fellesnemd er ansvarlig for å forberede og gjennomføre sammenslåingen til ett fellesråd for den nye kommunen (Asker, Røyken og Hurum) – v/Henrik

Referat:

1.     Oppdatert liste vedlagt referat

2.     Henrik holder i casen, den er på hold til tegninger er godkjent. Når det er klart vil saken tas opp igjen og man vil håpe på midler fra Rotary. Mulig på plass høsten 17/våren 18.

3.     Henrik holder i dette og sørger for å pushe på å få parkeringsplassen i orden med en gang tælen har gått. Kirken eier også tomt langs veien tvers ovenfor parkeringen. Henrik og Thor vil sjekke muligheten for å få gjort stand denne også samtidig slik at det går an å parkere langs veien.

4.     Skiltene er på vei, Kristin betaler regningen. De vil straks klargjøres for bruk (kjettinger og hull i skiltet ved veien)

5.     Skiltet om parkerings forbud vil plasseres straks tælen har gått.

6.     Ingen spesielle orienteringssaker. Kun en påminnelse om dette med lettere tilgang til nøkkel til kirken som må tas opp på nytt.

7.     Saken er forklart (korrigert referat) og anser løst

 

Sak 13/17 Konsert i kirken vår

Konserter i Kongsdelene kirke 4 mai med Frøydis Grorud

-        Status v/Kristin

Referat:

Planleggingen går fremover og «musikk gruppen» (Kristin Marianne, Henrik og Ragnar) vil møte Nils Arne i kirken mandag 14 mars kl.10.00 for å legge detalj planene. Viktig å få laget en god markedsføring av dagen i sosiale medier samt synlig annonsering.

Marianne sjekker ut dette med leie/utleie av kirken. Når MR arrangerer kan det vel ikke være slik at man leier kirken.

Overskuddet fra konserten skal øremerkes – «Kongsdelene kirkestue»

 

Sak 14/17 Utpeking av Biskoper

Høring – ordning for utpeking av Biskoper

Tidligere vedlagt mail fra Reidun G. Reve – Kirkeverge. MR lager et høringssvar

MR ønsker anbefaling fra kirkekontoret v/Ragnar

Referat:

Ragnar har lest igjennom og presenterte de ulike alternativene for MR. MR ble enig og fikk laget et høringssvar som Marianne sender inn til kirkekontoret på vegne av MR

 

 

Sak 15/17 Avtale med NMS

Misjonsprosjektet: Vedlagt kontrakt NMS – Det Norske Misjonsprosjekt og MR Kongsdelene v/Marianne

Referat:

Avtalen er signert og de 4 faste kollektene øremerket misjonsprosjektet er på gudstjenestelisten for 2017.

 

Sak 16/17 Konfirmasjon i Kongsdelene sep17

Status: v/Ragnar og Marianne

16.1Det er planlagt 2 konfirmasjon lørdag 9 og 2 søndag 10

     sept. MR anbefaler at man ser på dette på nytt når kullet

     er av denne størrelse. Det blir trangt i kirken, og det

     anbefales 3 konfirmasjoner begge dager.

16.2Tone og Marianne vil sjekke over konfirmasjonskappene, slik at det er nok antall og at

     de er i orden.

 

Referat:

16.1     MR ønsker at Ragnar og kirkekontoret nok en gang ser på muligheten for å dele konfirmantene opp i 3 grupper lørdag. (kl.11.00, 13.00 og 15.00) Det er synd om ikke konfirmanter kan ha med familie og venner som er invitert til konfirmasjonen i kirken denne dagen. Er de fint vær disse dagene vil vi også kunne rigge til uteplass for noen, med høyttaler og evt. telt

16.2    Tone og Marianne er på saken, men avventer svar. VI trenger 50 kapper.

 

Sak 17/17 Godkjenne Årsmelding – Årsmøte 12 mars

17.1     Årsmøte 12 mars etter gudstjenesten og kirkekaffe

17.2     Gjennomgang av siste utgave av årsmelding, korrigering og godkjenne årsmelding

17.3     Annonsering i forkant av årsmøte

 

Referat:

17.2     Et par ekstra saker kom på listen, og årsmelding ble godkjent av MR. Endelig versjon vedlegges referat etter Årsmøte er avholdt søndag 12 mars.

17.3     For å være helt sikker på hvordan og hvem som har ansvar for å informere om når årsmøte skal avholdes vedlegges retningslinjene for dette her og vi i MR må ta hensyn til dette i 2017

Leder i menighetsrådet som skal annonsere årsmøtet 14. dager før møtet finner sted.

Kirkekontoret v/Tove Torbjørnsen kan være behjelpelig med innsending av annonse for å spare menighetsrådet for MVA. I så fall må menighetsrådet gi beskjed om dette i egen e-post – med beskrivelse av hva som skal stå i annonsen. Menighetsrådet betaler for annonsen.  (kopi til Tove og Ragnar som info)

Sak 18/17

Eventuelt:

18.1Møtedatoer for MR 2017, ok iht. siste referat?

18.2Dato for felles MR møte med de øvrige MR i Hurum

18.3Vårdugnad 23 mai v/Thor

18.4Vårutgaven av Menighetsbladet v/Elisabeth

18.5Hjelp til pølsekoking under fasteaksjonen 4 april v/Tone

18.6Oppdatering rundt arrangementet OLSOK v/Ragnar

 

Referat:

18.1     Se vedlagt møtedatoer som er avtalt i 2017. 31 mai utgår, og vi tar heller et kort møte (30 min.) den 23 mai etter dugnaden

Dato

Tema

JAN

10. januar

MARS

8. mars

APRIL

26. april (planlegge konsertrekke)

MAI

23. mai (halv time etter dugnad)

JUNI

14.juni Sommeravslutning hos Henrik, MR for resten av Hurum er invitert med

AUG.

23. august (planlegge konfirmasjon/ samtalegudstjeneste)

SEPT.

27. september Fellesmøte for Hurum/ Kongsdelene/ Filtvet

OKT.

11.oktober (Allehelgen)

NOV.

29.november

 

18.2     Marianne har sendt ut forslag til at mann skal ha felles MR møte i kommunen 2 ganger per år. De vil inviteres med på sommeravslutningen hos Henrik i 14 juni samt den 27 sept. Marianne vil purre opp dette slik at vi vet om dette kan passe de.

18.3     Vårdugnad avholdes den 23 mai, og flest mulig oppfordres til å stille opp. Thor er dugnadssjef og vil som i fjor spørre Rotary om de vil delta. Eget skriv om dugnaden sendes ut. Fint om et par stykker tar på seg oppgaven med å bake noe til dugnadsgjengen (dette kan avtales på neste MR møte) Et kort MR møte avholdes i etterkant av dugnaden.

18.4     Elisabeth arbeider med stoff til neste utgave av Menighetsbladet. Frist for innsendelse av stoff eller forslag til innhold er første uken i mai. Sendes direkte til Elisabeth.

18.5     Kristin stiller so pølsekoker under fasteaksjonen

18.6     OLSOK vil «feires» søndag 30 juli i Holmsbu kirke og det ser ut som man skal få til en konsert av Marthe Wangs Trio. Mer info. kommer etter hvert når alle planer er på plass

 

 

Menighetsrådsmøte i Kongsdelene kirke                    

Referat

Dato: 10 januar 2017

Tid:     19:00 – 21:00

Sted:   Kongsdelene Kirke

Tilstede i møte: Marianne, Henrik, Ragnar, Elisabeth, Tone, Kristin og Trine (referent)

Forfall: Thor

 Kopi av referat sendes til: Kirkeverge Reidun og ass. kirkeverge Tove, Organist Unni og Michael, og leder i menighetsrådet på Hurum Elin.

Velkommen til Ragnar og has første møte i MR Kongsdelene. Møte tok en halv time lengre en normalt da gruppen brukte litt tid på innledning og presentasjon. En hyggelig startJ

Sak 1/17

Godkjenne referat og saksliste

Referat:

Godkjent

 

Sak 2/17

Orienteringssaker. Korte orienteringer gis.

1.    Gudstjenesteliste 2017 – gjennomgang av forslag og oppdatere listen – alle

2.    Urnenedsetting, instruks for høytidelig handling rundt urnenedsettelse v/Henrik

3.    Status reparasjon/pris for klokkene v/Henrik

4.    Vedlagt tinglyst dokument på gaven fra Sætre Vel, parkeringsplassen ved Kongsdelene kirke. Endelig er tilhører den kirken, takke for gaven:)

5.    Snublesteiner i Sætre oppdatering v/ Marianne

6.    Rekkverk fra p-plass v/ Thor

7.    Status parkeringsplassen på nedsiden? v/ Henrik

8.    Status innkjøp av gatebukk – «åpen kirke» - alle

9.    Parkeringsskilt –ny parkeringsplass

10.  Orientering fra Fellesrådsmøte og Kongsdelenes kirkes venner v/Marianne og Henrik

 

 

 

Referat:

1.    Ragnar sender over listen for alle kirkene i Hurum. Trine oppdaterer den med informasjonen fra dagens liste og de endringer som ble foretatt i møte. Denne listen vil være den gjeldene listen for alle fremover. Ved oppdatering fra kirkekontorets side sender Ragnar det til Trine slik at hun sørger for at listen til enhver tid er oppdatert iht. Kongsdelene.

2.    Fellesrådet har ikke kommet med noen skriftlig instruks rundt dette. Det er kun sagt at det skal gjennomføres på en verdig måte, og kirketjener skal være pent antrukket og tilgjengelig under urnenedsettelsen. Kan senke urnen om ønskelig fra familien. Henrik har tilbydd seg å stille frivillig som «Urne ned setter» dvs. at han kan stille opp om det er ønskelig for familien. (han har god kunnskap om dette) Presten kan også være disponibel på forespørsel. Dette er det ikke mange som vet, og derfor er det heller ikke utbredt.

3.    Kirkeklokkene er nå reparert og fungerer bra. Henrik har gjort en god innsats her for å få gjort dette på en god og rimelig måte

4.    MR er takknemlig for at dette nå er løst og at tomten nå tilhører kirken.

5.    Oppfølgning av dette utsettes til etter sommeren, da det er lovet å være på plass i løpet av våren. Vi satser på detJ

6.    Rotary har trukket seg da det ble for mye formelt som skulle på plass før de fikk lov å bidra. Henrik tar saken og får dette tegnet ut slik at det kan tas opp på nytt. Når alt er godkjent vil MR forsøke å finne midler til å få dette utført.

7.    Planen er å få plassen planert og klargjort for bruk straks vinteren er over.

8.    Marianne innhenter tilbud på 2 stålskilt, hvor det ene skal henges opp ved nedkjørselen fra hovedveien (under skiltet som viser til kirken) og det andre ved porten inn til kirken. ÅPEN KIRKE. Prosedyren vil bli at kirkevert vil ha ansvar å henge disse opp i forkant av gudstjenesten

9.    Henrik purrer opp parkering forbudt skiltet, da det skal være bestilt men ikke kommet på plass.

10.  Alle har mottatt referat fra møtene, ingen kommentar

 

Sak 3/17

Innsettelse av ny sogneprest 29 januar:

 • Planlegge innsettelsen av ny sogneprest. Inkl. punkter fra referat fra nov. møte

 

Referat:

Alt går etter planen og flest mulig av MR medlemmer stiller denne dagen. Vi satser på e uformell og hyggelig dag.

Marianne kvalitet sikrer at kunngjøringen om innsettelsen av Ragnar kommer tidsnok ut i avisen.

 

 

 

 

 

 

Sak 4/17

Konserter i Kongsdelene kirke 2017 og erfaringsutveksling fra julekonserten avhold 20 des.2016

-       Kristin orienterer - «Prosjekt konsert gruppen» - hva vil skje og hvem bidrar

Referat:

Julekonserten med FOND var en suksess og det er ønskelig fra begge parter at dette skal bli en tradisjon. Gruppen hadde gjort en formidabel jobb, kirken var julepyntet og stemningen var fantastisk. Det var full kirke, og stå plasser til de siste ankommende. Mulig tanke for 2017 er om det skal være forhåndssalg av billetter og muligens to forestillinger. Dette kan avtales i «konsert gruppen» og med FOND i et forberedende møte til høsten.

MR mener at det kan være noe ambisiøst å sette opp 3 konsertdager i april. Det vurderes nå til å begrense det til torsdag 4 april hvor Frøydis Grorud allerede er booket. Så vil man heller se om man skal arrangere en høstkonsert istedenfor. Folk ar mer tid og ønsker å trekke inn på høsten kontra våren.

Konsert gruppen med ledelse av Kristin forsetter planlegging. Det mangler fortsatt engasjement og deltagere til gruppen. Ragnar har sagt ja til å stille, samt Henrik. Michael vil bli forspurt. Ønskelig er å få rekruttert andre ildsjeler innenfor musikkmiljøetJ - spre budskapet.

 

Sak 5/17 Økonomisk status v/ kasserer Kristin

-      Status økonomi

Referat:

Vi har en sunn økonomi, men ikke mye penger på bok. Endelig regnskap for 2016 vil være klart til årsmøte og sendes ut til medlemmene i forkant. Det kom inn 58.900,- i kollekt i 2017 og det vil bli sendt inn 10.377,- til Misjonsprosjektet

Kristin stiller spørsmål til en regning på 7.000,- for konfirmantbilder. Etter MR møte ble det oppklart og det dreide seg ikke om bilder, men konfirmantbibler. Regningen var korrektJ

 

Sak 6/17

Høring – ordning for utpeking av Biskoper

Se vedlagt mail fra Reidun G. Reve – Kirkeverge. MR lager et høringssvar

Referat:

MR anser høringsdokumentet på 43 sider som «tungt» og ønsker anbefalinger fra kirkekontoret. Ragnar tar opp dette og anbefalinger ønsker sendt ut i forkant av neste MR møte, 8 mars. Frist er satt til 15 mars.

 

Sak 7/17

Misjonsprosjektet:

Julaften kom det inn i overkant av 8000 kroner til Misjonsprosjektet!

-      Status: Signert avtale mellom NMS – Det Norske Misjonsprosjekt og MR Kongsdelene

Referat:

Kristin sørger for at kollekten for 2016 blir oversendt NMS.

Marianne tar ansvar for å få en signert avtale på plass med NMS. Utkast til avtale lages og sendes MR i forkant av møte 8 mars. Kontrakten vedtas i møte.

 

Sak 8/17

Nedgang antall dåp og konfirmanter:

-      Statistikk som viser trend og utvikling v /Ragnar (tar over etter Berit)

-      Igangsette «prosjekt dåp» - vedtatt utsatt inntil ny prest er på plass

Referat:

Ragnar hadde med statistikk både gjeldene konfirmanter og dåp. Den viser ingen betydelig nedgang. Det jevne tall for Kongsdelene kirke.

DÅP:

Ragnar ønsker å prioritere hjemmebesøk før dåp. Prest og dåpsfamilie blir bedre kjent og det skaper et nærere forhold til seremonien.

Det er ønskelig å fremme dåp og senke terskelen for det å døpes. Det er ønskelig at dåp vil være spredt utover året slik at det skaper en god aktivitet under gudstjenestene.

 

KONFIRMANTER:

Derimot er det høyeste antall konfirmanter i år, 38 konfirmanterJ (39 på undervisningen) dette er gledelig.

 

 

 

Sak 9/17

Konfirmasjon og familiegrupper 2017:

-      Konfirmasjon og familiegrupper erfaringer og hvem og hvor mange kan stille seg til rådighet

 

Referat:

 

Det er planlagt 2 konfirmasjon lørdag 9 og 2 søndag 10 sept. MR anbefaler at man ser på dette på nytt når kullet er av denne størrelse. Det blir trangt i kirken, og det anbefales 3 konfirmasjoner begge dager.

Tone og Marianne vil sjekke over konfirmasjonskappene, slik at det er nok antall og at de er i orden.

Bo hjemme og KRIK er populære aktiviteter som videre vil prioriteres.

Familiegruppene fungerer bra, og det er ønskelig med flere. Så er det noen som har kjentskap eller selv ønsker å stille si ifra. Det er ønskelig med 2 datoer å flekse på. Ragnar tar dette med seg tilbake i planleggingen. Marianne vil når dette er avklart sende ut informasjon til familiegruppene.

 

Sak 10/17

Eventuelt:

 1. Bibeldag 5 februar. Skal vi gjøre noe ut av dagen?

2.    Menighetsbladets fremtid

3.    Årsmøte 12 mars: Når skal vi godkjenne årsmelding, på møtet den 8.mars?

4.    OLSOK

5.    Møtedatoer MR 2017

6.    Sommeravslutning hos Henrik

7.    Menighets sammenslåing (ref. kommunesammenslåing) – Henrik

8.    Telt til benyttelse – kirkekaffe, stands etc.

 

Referat:

 

1.    Bibeldagen er den 12 feb. (ikke gudstjeneste i Kongsdelene denne dagen) Under gudstjenesten 5.februar vil man informere om bibeldagen og aktiviteten som vil finne sted i Holmsbu kirke.

 

2.    MR ønsker sterkt å fortsette med utgivelse av menighetsblad i fremtiden og jobber aktivt videre med dette i 2017. Marianne og Elisabeth vil fortsette arbeidet med å få til et samarbeid med Røyken på dette. Elisabeth ønsker at flere kan bidra med innhold/stoff til bladet. Her er det bare å melde direkte inn til Elisabeth når man har noe.

3.    Marianne lager et utkast til årsmelding og sender det på mail i god tid før neste MR møte den 8 mars. Slik at man kan revidere dette per mail (innspill fra alle er ønskelig) Skal være ferdigstilt til MR møte 8 mars.

 

4.    Olsok er 29 juli som i år faller på en lørdag. Ragnar ønsker at OLSOK istedenfor markeres søndag 30 juli i Holmsbu kirke med en gudstjeneste kl.18.00 og konsert kl.20.00. Han har startet planlegging for dette, og har allerede sett seg ut Per Anders Sørum (Stjernekamp, han er i «stallen» til Kirkelig kulturverksted») og håper å få det til

 

5.    Møtedatoer for MR 2017 er:

Dato

Tema

JAN

10. januar

MARS

8. mars

APRIL

26. april (planlegge konsertrekke)

MAI

31.mai

JUNI

14.juni Sommeravslutning hos Henrik

AUG.

23. august (planlegge konfirmasjon/ samtalegudstjeneste)

SEPT.

Xx Fellesmøte for Hurum/ Kongsdelene/ Filtvet 27.september

OKT.

11.oktober (Allehelgen)

NOV.

29.november

 

6.    MR møte og Sommeravslutning 14 juni avholdes hos Henrik. Alle tar med seg et «fat» slik at vi til sammen får et lite sommerlig koldtbordJ Berit er også bedt inn til denne avslutning, slik at vi kan takke henne av etter et godt vikariat i menigheten.

 

7.    Det er bestemt at Hurum kommune skal slås sammen med Asker og Røyken. I følge Kirkeloven § 5, skal det være bare ett kirkelig fellesråd i hver kommune. Ved sammenslåing av kommuner skal det opprettes en fellesnemd i tråd med Inndelingslova § 26. Det samme gjelder for kirken. Det skal nedsettes en kirkelig fellesnemd som er ansvarlig for å forberede og gjennomføre sammenslåingen til ett fellesråd for den nye kommunen. 
Til kirkelig fellesnemd for Asker, Røyken og Hurum er det allerede valgt to representanter fra hvert fellesråd samt to vara.

 

Fra Hurum kirkelige fellesråd er valgt: Morten Sandnes og Ole Morten Furua Rødby. Vara: Elisabeth Fosen og Elin Volden Drijfhout. Det er de tre fellesrådene som fastsetter mandat, myndighet og fullmakter for den kirkelige fellesnemda.

 

Henrik uttrykker bekymring da han ble bedt om å gi sin brede fullmakt til dette utvalget, noe han ikke ønsker. Henrik vil sjekke ut mer hva «bredere fullmakt» i dette utvalget vil bety for et videre arbeidet. Kommer tilbake på neste MR møte. Elisabeth delte ikke hans bekymring.

 

 

8.    Henrik går til anskaffelse av et «trekkspill» telt som menigheten får til fri benyttelse. Tenkt brukt på stands (Sætredagen), ved kirkekaffe og andre kirkelige aktiviteter. Kjøpes inn straks det legges ut for salg igjen (sesongvare)

Menighetsrådsmøte i Kongsdelene kirke                    

Referat

Dato: 12 mai 2016

Tid:     18:30 – 20:00

Sted:   Kongsdelene Kirke, etter dugnaden

 • kl.16:00 - 18:00 Dugnadsinnsats ute, avsluttes med en kaffekopp og noe å bite i.
 • kl.18:30 - 19:30 Kort menighetsrådsmøte inne.

Tilstede i møte: Marianne, Tone, Kristin, Elisabeth, Thor, trosopplærer Lise, Berit (prest), Henrik og Trine (referent)

Forfall: Hilde

 Kopi av referat sendes til: Våre prester er Berit Barre, Ragnar Elverøi, Kirkeverge Reidun og ass. kirkeverge Tove, Organist Unni og Michael, og leder i menighetsrådet på Hurum Elin.

 

Dagen startet med en fin gjeng med dugnadsglade mennesker som har gjort en god jobb ute for å klargjøre til 17 mai. Vi takker Rotary for et bra bidrag. Gutta fikk kaffe og kaker før dugnaden var ferdig kl.18.00

 

 

Sak 15/16

Godkjenne referat og saksliste

Orienteringssaker:

 1. Orientering fra Fellesrådet v/ Elisabeth og Henrik

   

 2. Gudstjeneste liste ferdigstilles frem til høsten. Om du ikke kan bidra selv, spør noen du kjenner om de kan være frivillig. (se vedlagt liste)

   

 3. Ofringsliste gjøres ferdig ut året.

   

   

Referat:

 

 1. Elisabeth orienterte fra møte, se utsendt referat fra møte. Fokus på bla. dette med stram økonomi. Det er mange som ikke ønsker å fortsette med feste av gravplass og noe av grunnen kan være den høye festeavgiften. Den er dobbel så dyr i Hurum som i Røyken, og regningen kommer for sjelden noe som gjør at de færreste ønsker å betale dette i en sum (4000,- for 10år). Det vurderes at denne sendes ut hyppigere.                                                   Thor ønsker å «låne» årsregnskapet for gjennomsyn. Kristin sørger for at han får det. Om det er flere som ønsker må de gi beskjed.

   

 2. (og 3) Berit hadde med seg gudstjenestelisten også nå for høsten. MR fylte inn klokker, kirkeverter og kollekt på en god del av gudstjenestene. Men kom ikke helt i mål. Se vedlagt oppdatert liste. Denne må vi jobbe videre med ved neste møte. Alle medlemmer tenker igjennom hva de selv kan stille på og også om de har andre frivillige som kan delta.

   

   

   

Sak 16/16

Dugnad 12.mai

Thor har ansvar for å spørre frivillige om å delta. Infobrev sendes ut og henges opp i kirken.

Forslag:

 • kl.16-18 Dugnadsinnsats ute, avsluttes med en kaffekopp og noe å bite i.
 • kl.18:30-19:30 Kort menighetsrådsmøte inne.

 

Referat:

Enstemmig vedtatt dugnadstidspunkt. Kristin og Elisabeth baker kaker til kaffen. Husk trillebår, raker etc. Har noen motorsag og mulighet til å bruke den er det kjærkommen. Det er mye kraftig kratt rundt kirkeplassen. Thor informerte om at Rotary vil stille til dugnad. Han vil også info. Kirkens venner, slik at de også kan stille om det passer seg. Vi ønsker flest mulig, og vil derfor også henge opp informasjonen om dugnaden på tavlen ved porten. Ansvar for det er Thor.

Vel møttJ

 

Sak 17/16

Snublesteiner i Sætre v/ Hilde

Referat:

Hilde orienterte om at hun er i en prosess med kulturkontoret og snublesteinene som har løsnet. Det er villighet til å hjelpe med å få disse i orden igjen, men hvem er økonomisk ansvarlig. Marianne mener å huske at disse i sin tid kostet ca 2000 steinen. Hilde har laget et brev som hun og Marianne signerer og Hilde møter opp torsdag (i morgen) på kulturkontoret igjen for å forsøke få midler til å fikse dette Ønskelig at disse er i orden til 17 mai.

 

Sak 18/16

Revisjon av gudstjenesteordningen

MR har fått utsendt forslag til ny samlingsbønn og syndsbekjennelse. Vi skal velge i kveld.

Referat:

Samlingsbønn: MR går for NR 1.

Synsbekjennelse: MR går for NR 6, men vil også i familiegudstjenester at NR 3 benyttes.

 

Sak 19/16

Forslag til nye tider for julegudstjenesten, juleaften

(se vedlegg)

 

Referat:

Vedlagt forslag fra organistene ble drøftet, men ikke endelig vedtatt fra MR sin side. Men så langt ser det ut som MR stiller seg positive til ønsket endring.

Saken tas opp igjen på neste møte, og MR vil komme med sitt endelige holdning til dette etter neste MR møte

 

Sak 20/16

Trosopplæringsplan gjennomgås og vedtas

Trosopplærer Lise sender ut på forhånd, slik at alle møter forberedt. Møtet vårt er kort og vi kan ikke lese det opp sammen. Vedtar eventuelle endringsforslag på møtet.

 

Referat:

Utsatt til neste møte

 

Sak 21/16

Eventuelt

 1. Toftefestival 10.-12.juni

  Menighetsrådet oppfordres til å delta.

   

 2. Orientering fra møte med kirkens venner v/Thor

   

 3. Trosopplæringsutvalget trenger et nytt medlem. Forslag?

   

 4. Spørsmål fra Kristin:
  1. Hvor ofte ønsker MR å få orientering om økonomi
  2. Kristin kunne tenkt seg at MR i fremtiden så muligheten for en «kirkestue»

    

    

    

    

    

    

 5. Spørsmål fra Thor:
  1. Hvorfor kan ikke galleriet benyttes når kirken er full? Problemet var sist det var en stor begravelse her og mange måtte stå i gangen
  2. Har man merket en betydelig utmelding fra kirken etter høstens valg. Hva er holdningen til dagens prester i Hurum når det gjelder vigsel av Homofile og lesbiske?
  3. Det er oppdaget råte ved inngangspartiet, har vi penger til å utbedre?
  4. Thor orienterte om at en av medlemmene i Rotary i vinter skled og falt ned stien bak bårehuset. Has forslag til Rotary er at de støtter med midler for å bygge en trapp den denne stien, slik at det blir en sikker adkomst. Rotary har sagt seg villig til dette.

    

 6. Gudstjenesten på Kriti himmelfart er tradisjonelt avhold ute på kirkebakken, hva gjør vi år? Den er allerede 5 mai.

   

 7. Kommunikasjon i MR, hvordan skal den best gjennomføres? Telefon, e-mail etc.

   

 8. Kollekten, hvordan tilgjengelig gjøre for at flere skal kunne gi i kirken. Mange har i dag ikke kontanter og får da dessverre ikke mulighet.

   

 9. Menighetsbladet kommer ut før sommeren. Marianne og Elisabeth jobber med innholdet. Fristen for å komme med innspill, innlegg eller lignende er 11 mai.

   

 10. Marianne orienterte om at det 26-29 mai er det Bibel fest i Oslo. Mye spennende og morsomt som skjer, alle oppfordres til å delta.
 11.  

  Referat fra menighetsrådsmøte i Kongsdelene kirke

  17.februar 2016 kl.19:30-20:30

  Tilstede: Hilde, Thor, Berit og Marianne

  Sak

  Regnskapet er revidert og godkjent av MR. Kristin Wold og Marianne Arctander står som disponenter for MR sine to konti i DNB Nor. Kristin står fritt til å sette opp regnskapet slik hun selv finner det mest formålstjenlig. I løpet av våren legger MR opp til en debatt om budsjettet.

  Årsmeldingen er lest og godkjent av MR. Noen småting er rettet opp etter påpekning fra Berit Barre og Hilde Leitås. Både årsmelding og regnskap legges frem for menighetens årsmøte i mars for endelig godkjennelse.

  Sak  Gudstjeneste-ordningen i kirkene på Hurum

  Staben på kirkekontoret har diskutert gudstjeneste-ordningen på Hurum og de har laget et forslag til revisjon. Dagens liturgi oppleves som gammelmodig og unødig «tung». Den inneholder mye syndsbekjennelse.

  Berit delte ut et ark med forslag til forbedringer. MR ønsket å se et bredere utvalg av alternativer og ba Berit om å sende ut forslagene på e-post i god tid før neste møte. Det er viktig at MR kan stå inne for de endringer som foretas. Gudstjenesten skal ikke føles fremmed.

  OBS! Alle i menighetsrådet får da i oppgave å lese læresetningene, reflektere over hvilke de synes passer/ er komfortable med og så tar MR en teologisk prat om dette emnet på møtet i april.

  «Fader Vår» har fått ny melodi i den nye utgaven. MR ønsker seg den gamle sangen, noe som blir blankt avvist av presten vår. Ny fader vår = ny sang.

  Sak  Konfirmasjon 2016

  Familiegruppene har hatt oppstartsmøte for 2016. Fem familier er med. Grupper av seks/syv konfirmanter er nå inndelt.

  Sak Eventuelt

  1. Thor har deltatt på møte til Kirkens Venner og fått deilige smørbrød og kaffe. Venneforeningen har 67,000,- på bok. Thor skal be om at de sender en liste med hva de ønsker å bidra med til kirkevergen Reidun, bl.a. om bårehuset.

  2. Terje Halvorsen har fire måneder igjen av permisjonen sin. Når det er avklart om han trives i Nordland, blir stillingen her lyst ut. Ny prestestilling i Kongsdelene/ Hurum lyses ut uten boplikt.

  3. Hilde har observert at snublesteinene i Sætre sentrum har mistet kobber-skinnet sitt. Hun tar ansvar for å snakke med service-torget på rådhuset om saken og gir MR en statusrapport på neste møte. Det er uklart for MR hvem som har ansvar for oppfølging etter at Hurum ikke lenger har diakon Jensen som primus motor.

  4. Marianne har bedt Fellesrådet om å redegjøre for planene for parkeringsplass nedenfor kirken. Hvem har ansvaret og hva er fremdriftsplanen?

  5. Kongsdelene leverte en høringsuttalelse i forbindelse med Kommuneplanen i 2013. MR ba da om at det ble avsatt et areal til et fremtidig menighetshus i nærheten av kirken. Marianne har bedt Fellesrådet om de kan finne ut av om det ble gjort.

  Repeterer møtedagene for 2016

  20.april

   Dugnad på kirkebakken 12.mai med et kort MR møte etterpå (kl.17-20)

   15.juni

   24.august (konfirmasjon)

   28.september (4-årsbok + Allehelgenssøndag m/ åpen kirke)

   16.november (valg + gudstjenesteliste for våren-17)

  Referent Marianne Arctander

 

Referat:

 1. Marianne orienterte om Toftefestivalen, hvor det er ønskelig at flest mulig av MR har mulighet/ tid til å møte en eller flere dager. Marianne sender skrivet/invitasjonen ut på mail til MR

   

 2. Thor deltar på deres møter slik at vi har en god og tett dialog. I sommer vil kirkens venner vaske og male bårehuset. Vindskier skal skiftes. De har engasjert håndverker Morten Tangen til dette arbeidet. I tillegg må handikap gelenderet på kirketrappen repareres. Trenger Kirkens venner tilgang til kirken kan nøkkel lånes av Marianne, bare å si ifra.

   

 3. Utgår

   

 4. a. MR ønsker fast halvårlig, dvs. neste gang vil være 15 juni. Men er det noe spesielt underveis i året (innkommende gaver etc.) vil MR gjerne være orientert.                        b. Dette er interessant, noe vi kan begynne å tenke på for så se muligheten til dette i 2017. Marianne og Kristin snakker litt mer om mulighetene og tanker rundt dette og tar det opp som en sak i MR når det er mer modent.

   

 5. a. I følge Berit B. er det brannvesenet som har stopper for bruk av galleriet, pga. av mangel rømningsvei. Thor ønsker å se denne rapporten.                                                           b. Det er noe utmelding etter kirkevalget i høst, men vet jo aldri grunnen for slike valg. I følge Berit er det ulike holdninger til prestene i prostiet. Men det vil alltid være noen av prestene som vil kunne vie homofile og lesbiske par.                                                                                     c. Thor får i oppgave å høre med Kirkens venner om de vil bidra til å utbedre dette.  d. MR ble veldig glad for Rotary forslag. Marianne vil sammen med Thor sjekke opp mulighet for at man kan få dette til allerede i løpet av sommer mnd. Slik at det kan stå klart til konfirmasjonstiden.

   

 6. MR besluttet å flytte gudstjenesten inn i kirken. Men er det veldig fint vær kan den tas ute, på sparket.

   

   

 7. MR besluttet at e-mail er den beste og mest effektive måte å kommunisere saker på. Vi må bare være sikre at alle mailadr, er korrekte.

   

 8. MR besluttet at Kristin sjekker mulighet for at Kongsdelene kirke kan åpne for VIPS, en enkelt og effektiv mulighet for å kunne gi støtte der og daJ

   

   

Minner om møtedagene for 2016

 

 • Dugnad på kirkebakken 12.mai med et kort MR møte etterpå               kl.16:00 – 18:00
 • 15.juni (sommeravslutning m/ besøk av Misjon)                                               kl.19:00 – 21:00
 • 24.august (planlegge konfirmasjon)                                                     kl.19:00 – 21:00
 • 28.september (planlegge 4-årsbok + Allehelgenssøndag m/ åpen kirke)
 • 16.november (planlegge internvalg + ny gudstjenesteliste for våren-17)

 

 

Referent Trine Berntsen

Agenda og Referat

Menighetsrådsmøte i Kongsdelene kirke                    

Dato: 21 januar 2016

Tid:    19:00 -21:00

Sted: Kongsdelene Kirke

Tilstede i møte: Marianne, Tone, Elisabeth, Hilde, Thor, Lise (tros opplærer), Berit (prest) og Trine (referent)

Fraværende: Kristin og Henrik

Kopi av referat sendes til: Våre prester er Berit Barre, Ragnar Elverøi, Kirkeverge Reidun og ass. kirkeverge Tove, Organist Unni og Michael, trosopplærer Lise og leder i menighetsrådet på Hurum Elin.

 

Sak 1/16

Godkjenning av saksliste og referat. – ok, godkjent av MR

Orienteringssaker.

 1. Skolegudstjeneste Sætre skole desember 2015
 2. Speidergudstjeneste 24.2
 3. Fellesrådsmøte: Elisabeth forteller kort om aktuelle saker fra møtet

Referat:

 1. Bra oppslutning på skolegudstjenesten som ble avholdt. Elever og foreldre kunne velge fritt i forkant om de skulle delta eller ikke, det var ca.80% deltagelse. Så dette vil man nå fortsette medJ
 2. Speidergudstjenesten var også en suksessJ, speiderne var flinke og det var en flott ramme på gudstjenesten. Speidergruppen er en av landets 10 største og de er svært aktive. Mulighet for kirken å gjøre flere aktiviteter sammen i fremtiden, om vi ønsker. Noe å tenke på!!

   

 3. Fra fellesrådsmøte denne gang var det fokus på:
  1. Det skal prioriteres å ta bedre få tegnet opp og oppdatert kart over samtlige av  kirkegårdene i Hurum. Slik at man har en god oversikt på «ledige plasser» (en omfattende og tidkrevende oppgave)
  2. Hurum reduserer sine kostnader igjennom å dra nytte av en del felles avtaler med Røyken. Dette påser kirkeverge at blir benyttet så mye som mulig.
  3. Kirkeverge, trosopplærer og ordfører har avholdt et møte og dette vare meget positivt. Kommunen bevilget penger til å gjennomføre en tilstandsrapport for hver enkel av våre kirker, noe som vil være viktig iht prioriteringer etc. i årene fremover. Møte med Ordfører var meget bra og hun er villig til et tettere samarbeid mellom kommune og kirke i fremtiden.
  4. Det ble besluttet at referat fra Fellesrådsmøtene sendes ut på mail til MR etter hvert møte.

    

    

 

Sak 2/16 Gudstjeneste liste vår 2016

MR ser igjennom listen for våren og fordeler de oppgavene vi skal besette før hver gudstjeneste.

 

Klokker og kirkevert-oppgavene skriftlig gjøres og sendes ut i god tid før den frivillige i tjeneste. Se egen oppgaveliste, vedlagt

 

Referat:

MR fikk ført opp noen flere på listen, se vedlagt. Men vi har ennå mange hull som både klokker, kirkevert og kakebaker. MR ber alle igjen se over muligheten til å stille opp og samtidig snakke med kjente som kan tenke seg å bidra på en eller annen måte.

Thor tar med oppdatert liste i møte med Kirkens venner mandag 1 februar og hører om de også ønsker å bidraJ

Det vil bli sendt ut oppdatert instruks på kirkevert – og klokkers oppgaver når det er klart.

Det er en del som ønsker å gå i kirken men sliter med å komme seg dit. Thor har sagt seg villig til å være «frivillig sjåfør» og plukke opp de som måtte ha dette behovet. Menighetsrådet formidler telefonnummeret til Thor (47887563)

 

Sak 3/16 Misjonsprosjekt

MR velger et misjonsprosjekt, Elisabeth legger dette frem for MR.

Referat:

MR hadde fått utdelt ulike forslag i forkant av møte. MR vedtok at de skal samarbeide det kommende år med DET NORSKE MISJONSSELSKAP. Elisabeth følger opp dette sammen med Berit som kjenner disse fra tidligere. Vi vil oppfordre de til å komme til neste ordinære MR for å informere om muligheter i samarbeidet.

 

 

 

Sak 4/16 Konfirmasjon 2016

33 oppmeldte. To er bosatt på Filtvet.

 1. Familiegruppene skal stiftes. Fire familier har foreløpig sagt ja. Det kunne vært fint med en familie til. Gruppene med konfirmanter er per nå inndelt med syv stykker i hver. Det er i største laget. Se vedlagt informasjon om hva familiegruppene er.
 2. Fasteaksjon

Referat:

 1. Familiegruppene er nå klare. Jorunn Ukkelberg stiller som familie, så nå er det 5 familier. Disse vil nå bli invitert av Berit til et møte og planen for gjennomføring settes opp.
 2. Det er 34 konfirmanter som går til undervisning i Kongsdelene.
 3. Fasteaksjonen gjennomfører som vanlig og ledes av Tone som nå også får med seg Hilde. Det serveres pølse og lompe til konfirmantene

   

Sak 5/16 Årsmøte 2016

Dato fastsettes for årsmøte. Forslag 21.februar. Da er Berit Barre forrettende prest.

Godkjenne årsmelding for 2015.

 

Referat:

MR enes om å møtes den17 februar kl.19.30 for å godkjenne årsmeldingen og gjennomgang av budsjett for 2016. Marianne sender den ut i forkant og alle er hjertelig velkommen til å komme med innspill i forkant av møte. (dette blir et raskt møte, da det er kun dette på agenda)

Dato for årsmøte er satt til søndag 13 mars i etterkant av gudstjenesten og alle oppfordres til å delta.

 

Sak 6/16 Menighetsbladet

Ref. tidligere info. sendt pr.mail til styret. Forslag til løsning fattes i møte

Referat:

MR vedtok å gå for endelig forslag også etter å ha sett flere utgaver av det trykte bladet. Det ser proft ut og reklamen som dekker kostnaden var ikke i overtall. Vi har troen på at dette kan bli bra. Vi ønsker 3 utgaver dette året.

En ofring hver vår og høst vil gå til dekning av distribusjon av menighetsbladet.

Elisabeth/ Marianne kontakter Ordføreren for å høre om hun/kommunen vil ha kommunens faste informasjonsspalte i bladet.

 

Sak 7/16 Offergaver 2016

Forslag til offer for kirkeåret 2016 legges frem for årsmøtet.

 • Misjonsprosjektet foreslås som offer.

Referat:

På oversikten over gudstjenester inkl. klokker og kirkevert er det også satt inn ofringer som er vedtatt. MR vil at det velges ulike ofringer og at noen går til menighetsarbeidet samt menighetsblad og misjonsprosjektet. (se vedlegg)

 

Sak 8/16 Dåpsgave 2016 plakat, dåpsklut og/eller CD?

Det ble sendt ut i forkant av møte ulike forslag til dåpsgaver, slik at MR skal være forberedt

Referat:

MR besluttet at det skal bestilles inn 50 dåpskluter og A-4 bilde med ramme av «kjære gud jeg har det godt» Elisabeth sørger for bestilling.

Elisabeth vil også søke om midler fra trosopplæringen til dåpsgaver. Får vi ikke det, har Tor sagt seg villig til å dekke innkjøpskostnaden av dåpsgavene. En gave fra TorJJ

 

Sak 9/16 evt.

Øvrige saker fra siste MR møte:

 1. Inventar registrert? status
 2. Hvem tar på seg rollen som kontaktperson for frivillige kakebakere til kirkekaffe?
 3. Samarbeid på tvers av ulike kirkesamfunn, hva med 2 pinsedag. Marianne har sjekket dette med Ragnar og Berit.

 

Referat:

 1. Tone informerte om at inventaret er registret og tatt bilde av. Det var mye som allerede var dokumentert. Henrik sto ansvarlig for dette, og MR regner da også med at han meldte dette inn slik som vi skulle innen fristen.
 2. Ingen meldte seg frivillig til å styre en kakebakeliste, så da blir det som tidligere, vi forsøker å få inn kaker til hver gudstjeneste slik at det kan være kirkekaffe. Dette er da MR felles ansvar fremover.
 3. Berit tar på seg oppdraget med å snakke med Ragnar slik at de tar opp tråden om å arrangere en felles gudstjeneste på Holmsbu for ulike kirkesamfunn 2 pinsedag. De kan selvsagt ta kontakt med Terje vedrørende dette. Meldes inn til neste MR møte.

   

   

   

Sak 10/16 evt.

Eventuelt: (innkommende saker til MR)

 1. Orientering fra møte med Kirkens venner
 2. Rutiner til diskusjon. Se vedlegg 1-3. Særlig er Rutine nr.3 gjenstand for debatt, da det kun er to MR igjen på Hurum. Skal Kongsdelene fortsette å betale forskuddsvis for begge sogn? Hva innebærer det at vi er to ikke tre sogn i prisoppjustering? Dette må legges inn i budsjettet for 201
 3. Annet som kommer opp under møte

 

Referat:

 1. Det var ingen som har deltatt i deres møte med Kirkens Venner nå etter sist MR møte. Men det er besluttet at Henrik og/eller Marianne deltar, og i deres fravær kan Thor stille. Kirkens venner møtes hver første mandag i mnd., privat. Tor stiller opp mandag 1 februar. MR ønsker et nærere samarbeid med Kirkens venner slik at man i fellesskap ser på muligheter til rette lagt for å ivareta kirken og dens eiendom i fremtiden. Men som tidligere sagt m alt godkjennes av kirkeverge. Medlemmer fra Kirkens venner inviteres til å delta på MR møter om de ønsker.

   

 2. Rutine 3 forslått endret, hvor det er Hurum Menighetsråd som sitter med den største andel kostnad 2/3 da de sitter samlet med to menighetsråd/kirker. Marianne tar dette videre.

   

 3. Annet:
  1. MR har godkjent «Trosopplæringsutvalget» som består av Lise, Hilde fra MR, og to frivillige damer fra Filtvet, Linda og Kamilla.

    

  2. Ny kvitteringsblokk delt ut av Lise til kirken, hvor offer pengene skal føres opp. Presten skal ta med ofringen og levere til kirkekontoret etter endt gudstjeneste.

    

    

  3. Det er satt av en hyggelig kveld på Tofte Menighetshus den 21 april til å hedre alle de frivillige i kirken. MR oppfordres til å delta og også komme med innspill på personer man skal huske å invitere. Lise sender ut listen over de navn de har i dag, og MR gir tilbakemelding.

    

  4. Tone vil fortsette jobben med å sende melding i forkant av gudstjenesten til de som skal være klokker/kirkevert (påminnelse)

Referent Trine Berntsen

Menighetsrådsmøte i Kongsdelene kirke                    

Referat

Dato: 24 august 2016

Tid:     19:00 – 21:00

Sted:   Kongsdelene Kirke

Tilstede i møte:, Henrik (møteleder), Hilde Tone, Kristin, Thor, Berit (prest), og Trine (referent)

Forfall: Marianne og Elisabeth

 Kopi av referat sendes til: Våre prester er Berit Barre, Ragnar Elverøi, Kirkeverge Reidun og ass. kirkeverge Tove, Organist Unni og Michael, og leder i menighetsrådet på Hurum Elin.

Sak 22/16

Godkjenne referat og saksliste

Referat:

Godkjent

 

Sak 23/16

Orienteringssaker:

 1. Gudstjenesteliste ferdigstilles frem til høsten. Om du ikke kan bidra selv, spør noen du kjenner om de kan være frivillig. (se vedlagt liste)

Referat:

Listen ble gjennomgått på nytt, med noen små oppdateringer. Oppdatert versjon vedlagt referat. Alle i MR bes se over og gi tilbakemelding om de kan stille på de «åpne hullene» til listen/vinteren 2016. Tilbakemelding sendes Trine, som oppdaterer listen.

 

 

 

 

Sak 24/16

Trosopplæringsplan gjennomgås og vedtas

Planen er sendt ut i forkant, slik at alle møter forberedt. Trosopplærer Lise deltar i møte for en gjennomgang

 

Referat:

Lise innledet, MR har lest igjennom dokumentet. Etter en god diskusjon tilsluttet MR seg trosopplæringsplanen. Vi er imponert over arbeidet og håper den godkjennes.

MR ønsker et Trosopplærings-årshjul med en månedlig oversikt over hvilke aktiviteter som finner sted når, og for hvilken målgruppe.  Årshjulet kan raskt følges opp igjennom året, noe som er i MR interesse. Vi besluttet at Lise kommer på et av MR møtene høsten 2016 for å presentere årshjulet 2017, for deretter at de satte aktiviteter skal evalueres i fellesskap 2 ganger pr. år i MR (vår/høst)

Enighet om at det skal lages en artikkel og hjulet skal presenteres i Menighetsbladet utgave november 2016.

 

Sak 25/16

Forslag til nye tider for julegudstjenesten, juleaften. Ble diskutert i forrige møte, men enighet om at man skulle ta dette opp i nytt møte, for å samlet komme med MR innstilling til dette

Referat:

MR innstilling er å støtte forslaget til nye tider for julegudstjenester. Det betyr for Kongsdelenes del at i 2016 vil julegudstjenestene avholdes kl.14.30 og kl.16.00.

 

Sak 26/16

 

Eventuelt

Referat

 1. Ønske om en felles telefon og mail liste:

   

  Trine lager en liste som også inneholder frivillige til hjelp i kirken som kirkeverter, bakere og klokker. MR sender innspill og sine egne telefonnummer til Trine

   

   

   

   

 2. Saks innlegg Tone: Bestilling av blomster til

  Konfirmantene

   

  MR ønsker at Tone tar seg av dette som «alltid», roser til konfirmantene samt alterdekorasjon. Tone levere dette til Hilde lørdag, da Tone kun er tilstede søndag

   

 3. Saks innlegg Henrik:
  1. Parkeringsplassen på nedsiden av Kirken er gitt i gave til kirken v\fra Sætre Vel, men ikke rettet opp i grunnboka. På andre siden av veien eier også kirken en liten andel. Orica eier «fyllplassen» ved siden parkeringen og veien opp mot kirken. Henrik tar kontakt med Kommunen og får endret tomte eie i grunnboka. Henrik tar også kontakt med Orica om veien som må utbedres og også om mulighet for at de legger til rette for parkeringsplass istedenfor fyllplass, til disposisjon for kirkegjengere.

    

  2. Trapp   opp fra parkeringen som Rotary skulle sponse kan ikke lages da bakken er for slak. Men det vil bli satt opp et solid rekkverk der, samt at Henrik også sjekker mulighet for strøkasser i topp og bunn av bakken. Håper at dette kan være på plass til konfirmasjonstiden i høst

    

 4. Saks innlegg Lise:
  1. Røyken har en ferieklubb for barn i alderen 7-10 år i sommerferien som er populær. Hurum er invitert til å kunne delta en dag denne sommeren. Det er en Sjørøverdag, på en flott skute i fjorden 12 august. Det er ønskelig at MR kommer med innspill på barn som kan/ønsker å delta på dette. Deltagere kan sendes til Lise på mail. En flott dag på sjøen hvor barna møter opp i Slemmestad kirke og har med matpakke til lunsj, men får frukt og drikke. Egenandel er 300,- pr. barn.

    

  2. Menigheten har en «aktiv ungdomsgruppe»  som er en viktig gjeng med god medhjelpere. For  holde på disse og motivere gruppen belønnes de med samlinger og aktiviteter. Det er besluttet at man skal ta med gruppen til en Gøteborg tur i høst med bla. Liseberg besøk. Men de trenger sponsing og midler fra menigheten for å kunne gjennomføre. Pris pr. hode er 1500,- For Hurums del dreier det seg om 10 ungdommer, dvs. 15.000,- Alle Menighetene har blitt spurt. Kongsdelene har knappe midler, men ønsker å bidra. Lise har som oppgave å høre med de andre hvor mye de kan bidra med. Beslutning om bidrag tas i neste MR møte.

    

    

    

    

 5. DÅP, færre døpes – mulig liten informasjon og opplysning om mulighet for dåp også i voksen alder:

  MR ønsker nye tanker og muligheter rundt å aktivisere tiltakene rundt å få flere til å døpes. Kan man legge mer til rette for «enklere prosesser», mulighet for å låne dåpskjole i kirken, «dropp in» dåp og øvrige tanker rundt dette ble drøftet. MR ser på mulighetene og har en ny idedugnad på neste MR møte. Dåp danner grunnlaget, der for bør vi fokusere på aktiviteten rundt dette.

   

   

 6. Menigheten trenger inntekter, hvordan kan midles skaffes:

Julekonsert ble raskt et tema. Kunne man fått til aktiviteter i kirken, til inntekt til menigheten hadde dette vært flott. Henrik og Kristin tar på seg jobben med å snakke med Tone Bråten, Morten Harket og andre aktuelle for å se på muligheten til å få til julekonsert i år. Om dette er for kort varsel, kan man selvsagt også se andre tider på året. Men jul har blitt en populær konserttid i kirken. Tema på neste MR møte

 

Neste møte er 15 juni kl.19.00 -21.00. Dette er en «sommeravslutning». Om noen ønsker å ha dette møte hjemme hos seg selv er det hyggelig, hvor medlemmer kan melde seg til en kake baking. Om ikke avholdes møte som vanlig i kirken. Gi tilbakemelding til Trine om man er interessert  i å invitere hjem. Misjonsforeningen kunne ikke komme 15.6. Berit avtaler ny dato.

 

Minner om møtedagene for 2016

 • 15.juni (sommeravslutning m/ besøk av Misjon)
 • 24.august (planlegge konfirmasjon)
 • 28.september (planlegge 4-årsbok + Allehelgenssøndag m/ åpen kirke)
 • 16.november (planlegge internvalg + ny gudstjenesteliste for våren-17)

 

 

Marianne Arctander

 

Menighetsrådsmøte i Kongsdelene kirke                    

Agenda og Referat

Dato: 20 april 2016

Tid:    19:00 -21:00

Sted: Kongsdelene Kirke

Tilstede i møte: Marianne, Tone, Kristin, Elisabeth, Hilde, Thor, Berit (prest) og Trine (referent)

Fraværende: Henrik (referent har fått vite at mailer til Henrik ikke har kommet frem, feil i mail adr.)

Kopi av referat sendes til: Våre prester er Berit Barre, Ragnar Elverøi, Kirkeverge Reidun og ass. kirkeverge Tove, Organist Unni og Michael, trosopplærer Lise og leder i menighetsrådet på Hurum Elin.

 

Sak 34/16

Godkjenne referat og saksliste

Referat:

Godkjent

Sak 35/16

Orienteringssaker. Korte orienteringer gis.

1.    Gudstjenesteliste. Vedlagt innkalling oppdatert liste for høsten.

2.    Snublesteiner i Sætre v/ Hilde og Marianne

3.    Rekkverk fra p-plass v/ Thor

4.    Parkeringsplassen på nedsiden, hvem eier hva, hva skjer? v/ Henrik og Thor

5.    Status - Nyansettelse Sogneprest

6.    SÆTREDAGEN 13.juni – hva skjedde, for kort tid for MR. Bedre planlegging neste år

7.    Kontaktperson vedrørende Kirkens Nødhjelps-fasteaksjon

 

Referat:

1.    Vedlagt liste oppdatert

2.    Marianne er på saken sammen med rektor på Grytnes. Saken kommer opp på neste møte

3.    Endelig løsning ikke klar, ulike alt. diskuteres. Thor vil sende en formell søknad til fellesrådet når løsning er ferdigstilt.

4.    VIVAS vil rydde og ferdigstille tomten til parkeringsplass i løpet av høsten. Tomten tilhører kirken, formell overtagelse i 2003, men papirene er ikke tinglyst. Kirkeverge har fått oppgaven med å få dette i orden

5.    Bispedømme har møte i uke 35, neste uke og skal avgjøre videre prosess. Et alt. er å «flytte» en stilling/prest fra Drammen, da det ser ut som man der er for mange. Om dette ikke skjer vil stilling utlyses omgående.

6.    Dagen ble kaos, Kristin forsøkte forgjeves å få tak i Marianne flere ganger i sommer vedrørende dette. Man var klare for å stå på stand, men ingen snakket sammen i forkant. Stand ble betalt for, men ikke i bruk. MR er enig om at vi kan ikke ta på oss slike oppgaver om vi ikke tar oppgaven på alvor og gjør en skikkelig jobb. Heretter skal det settes ned «mindre» arbeidsgrupper for ulike «prosjekt» som igangsettes, med en «prosjekteier»

7.    Tone fortsetter som «hovedkontakt» vedrørende fasteaksjonenJ

 

Sak 36/16

Forberedelse til konfirmasjon

-       Deltagelse samtalegudstjeneste førstkommende søndag

-       Utpeke en hovedansvarlig for gjennomføringen av kirkekaffen etter samtalegudstjenesten og dele ut arbeidsoppgaver.

-       Fordeling av arbeidsoppgaver

 

Referat:

·         Tone tar hovedansvar for å organisere MR gruppen ved ankomst kirken vedrørende klargjøring til kirkekaffe.

·         Alle stiller opp, inkl. 1 kake fra hver MR medlem.

·         Kristin kjøper inn mineralvann, og engangsutstyr

·         MR møter senest kl.17.30, samtalegudstjenesten starter kl.18.00.

·         Er det bra vær vil vi ha kaffe og kaker på kirketrappen

 

Sak 37/16

Konserter i Kongsdelene kirke 2016 -2017.

-      Sætre Vokalforum (Marianne spør)

-      Frøydis Grorud/ Helgerød (Kristin spør)

-      Sætre pikekor (Elisabeth spør)

Referat:

Foreløpig liten respons. MR er enige om at dette må planlegges skikkelig for å sikre en god gjennomføring. Skal dette prosjektet igangsettes skal det utpekes er arbeidsgruppe. Kristin har sagt seg villig til å lede denne. Dette avgjøres i neste MR møte. Kristin tar oppgaven med å sjekke med «Musikk i Slemmestad» for å få en erfaringsoverføring fra disse. På agenda i neste MR møte.

 

Sak 38/16

Søknad om støtte til ungdomstiltak:

Søknad ble fremmet på siste MR om et tilskudd fra Kongsdelene MR til MILK- kurs til høsten. Trosopplærer må huske å melde til MR om hvilket beløp det dreier seg om. MR har ikke hørt noe mer fra Trosopplærer Lise om beløp, så saken utsettes til neste møte. MR er velvillige til å bidra med økonomisk støtte til MILK-tur.

Referat:

Utgår, Filtvet betaler

 

Sak 39/16

DÅP - idedugnad

MR ønsker nye tanker og muligheter rundt å aktivisere tiltakene rundt å få flere til å døpes.

1.    Utlån av dåpskjole.

-      Tone minner om at Husmorlaget gav Kongsdelene kirke en dåpskjole da de la ned sin virksomhet for mange år siden. Hvor har den tatt veien? MR lanserer ideen om «Jakten på den forsvunne dåpskjole».

-      Kristin har en gammel dåpskjole som hun er villig til å låne ut. Den har to fargesett med silketråder og er vakker.

 

Hva slags hefter om dåp finnes på markedet? Elisabeth tipser om IKO, forlaget for Kristen Oppseding. http://www.iko.no/

Burde vi lage vår egen eller har kirkekontoret noe vi kan benytte? Berit undersøker hva slags info som finnes omkring dåp (i alle fasonger).

Referat:

1.    Kjolen er sporløst borte, dessverre. Kristin låner ut sin private kjole. Dette kan informeres om på hjemmesidene til kirken, i menighetsbladet og også som oppslag tilknyttet kirken.  Kristin sender informasjon til kirkekontoret/Berit om fakta som kan legges ut.

Moderne dåp, og diskusjon om forslag og mulig løsning utsettes til neste MR møte.

 

Sak 40/16 Økonomisk status v/ kasserer Kristin

1.       Status VIPPS løsningen for kollekt og gaver til kirken

2.       Status økonomi

Referat

1.    Vipps er klar for bruk, men ikke i gang pga.  av Kristin flere ganger har purret på fullmakt. Marianne må snarest ta action slik at dette kommer i orden.

2.    Ingen store endringer på økonomi sist møte

3.    Kollekten må merkes bedre når det settes inn penger på konto. Slik at Kristin vet formålet.

 

Sak 41/16

Henrik har fått henvendelser om engelen ved pianoet i kirken. Den passer ikke med interiøret ellers. Hvem har gitt den? Hva gjør MR med den?

Referat:

MR er enig om at engelen fjernes og settes til pynt i bårehuset. Henrik tar ansvar for dette snarest

 

Sak 42/16

Eventuelt.

1.    Flaggdager. Skal MR gå til innkjøp av en vimpel? Diskusjon om dette fortsetter på neste møte. 

2.    Tilgjengeligheten til leder av MR må forbedres, da man i sommer har hatt store utfordringer med å ikke nå Marianne både pr. telefon og mail.

3.    Regel – beskrivelse av Urnenedsettelse – opplevelsen for gjennomføring av dette er ulik

4.    Reparasjon av kirkeklokker

5.    Starte MR møte med bønn

 

Referat:

1.    MR er enige om å holde det på dagens nivå vedrørende flagging. Dvs. offentlige høytidsdager, bryllup, begravelse og gudstjenester/arr. i kirken

MR ønsker ikke å gå til innkjøp av vimpel, da vi mener dette er feil signaler. Flaggstangen benyttes til flagging.

2.    Forslag fra MR er å anskaffe med mobil med kontantkort hvor kun MR og kirke kontoret har telefonnummeret slik at de kan nå Marianne ved behov.  Denne telefonen trenger ikke registreres på leder, og kan om hun ønsker kun benyttes til dette bruk. Har Marianne privat mail, er det et forslag at denne benyttes kontra skolens, da det i sommer ikke ble besvart via skole mail. Forslagene sendes leder, og leder svarer MR straks hun har tenkt igjennom forslåtte løsninger eller har andre gode forslag.

3.    Det er flere som opplever en lite høytidelig handling rundt urnenedsettelse ved Kongsdelene kirke. MR etterlyser/ønsker at det lages en instruks for gjennomføring av dette, slik at dette gjøres enhetlig. Henrik tar dette med seg til fellesrådet for å se på om det foreligger noen beskrivelse i dag eller om det kan utarbeides en instruks som kan presenteres på neste MR møte.

4.    Henrik har sjekket ut et rimeligere alt til reparasjon av kirkeklokkene. Tilbuds pris er gitt på 95.000,- Henrik vil se på dette sammen med en elektro ing.som vil legge frem et forslag til neste MR møte

 

 

Minner om møtedagene for 2016

·         Neste møte blir den 27 september istedenfor den 28.september kl.19.00 (planlegge 4-årsbok + Allehelgenssøndag m/ åpen kirke)

·         16.november (planlegge internvalg + ny gudstjenesteliste for våren-17)

 

Mvh/Trine B.

Menighetsrådsmøte i Kongsdelene kirke                    

Referat

Dato: 2 november 2016

Tid:     19:00 – 21:00

Sted:   Kongsdelene Kirke

Tilstede i møte:, Marianne, Henrik, Hilde, Elisabeth, Tone, Kristin, Thor, og Trine (referent)

Forfall: Berit

 Kopi av referat sendes til: Våre prester er Berit Barre, Ragnar Elverøi, Kirkeverge Reidun og ass. kirkeverge Tove, Organist Unni og Michael, og leder i menighetsrådet på Hurum Elin.

Sak 54/16

Godkjenne referat og saksliste

Referat:

Godkjent

 

Sak 55/16

Orienteringssaker. Korte orienteringer gis.

1.    Gudstjenesteliste 2016 –endringer? - alle

2.    Snublesteiner i Sætre oppdatering v/ Marianne

3.    Rekkverk fra p-plass v/ Thor

4.    Status parkeringsplassen på nedsiden? v/ Henrik

5.    Ragnar Elverhøi innsettes som sokneprest siste søndag i januar, hva og hvordan skal MR bidra til denne dagen - alle

6.    Status Allehelgens dag – åpen kirke v/Marianne

 

Referat:

1.    Siste oppdatering på gudstjenestelisten for 2016 vedlagt referat

2.    Brian Jensen har tatt på seg ansvaret for å sette i stand steinene. Dette vil skje til våren. Marianne tar kontakt med han vedrørende dette

3.    Rotary har ikke fått sendt inn tegninger etc., til kirkeverge og dette må foreligge/godkjennes man kan sette i gang. Thor purrer på Rotary for å få dette på plass. Mulig det nå må vente til våren.

4.    Noe er gjort på parkeringen, men det er ikke ferdig. Kirkeverge er på saken. Plassen må ferdigstilles av VIVAS

5.    Flest mulig av MR medlemmer deltar under innsettelsen av Ragnar siste søndag i jan. MR skaffer kransekake (Elisabeth) og Marsipankake (Kristin) og alle i MR deler på kostnaden. Gave fra menighetsrådets medlemmer.

 

6.    Vi holder kirken åpen mellom kl.13.00 – 17.00, Hilde, Tone og Kristin deltar og vil servere kaffe og kaker til de som ønsker å besøke kirken denne dagen. Kl.18.00 er det en minikonsert. MR evaluerer denne aktivitet på neste MR møte, for så å vurdere til utvidelse av salg av kranser og lys neste år (4 nov.2017)

 

Sak 56/16

Gudstjeneste liste 2017:                                                                     

-       Gudstjeneste liste og forslag til ofringer for 2017 – Alle

Referat:

Vedlagt oppdatert liste for 2017, inkl. ofringer.

 

Sak 57/16

Konserter i Kongsdelene kirke 2017

-       Kristin orienterer

Referat:

Kristin og Marianne har hatt møte med FOND, som vil avholde en JULEKONSERT i kirken den 20 des. i år. Konserten vil vare i 75 min. og inngangsbilletten vil være 150,-, 25-30% av overskuddet går til Menighetens arbeid, øremerket: Nytt Kirketun

Man har i det små startet planlegging for konserter i 2017. Planen så langt ser ut til at vi skal arrangere en 3 dager konsert, torsdag 4 (Jazz v/ bla. Frøydis Grorud), lørdag 6 (Korsang) og søndag 7 mai (Salmer)

Det anbefales at vi leier inn flygel til dette arrangementet. Henrik kan skaffe utlån av musikkanlegg. Kun foreløpige tanker og skisser.

Kristin leder konsertgruppen, Marianne deltar og de vil også høre med Michael (organist) og evt. andre ildsjeler innenfor musikken (her kan alle komme med gode innspill) Vi ønsker engasjere lokalsamfunnet i dette arbeidet. Alle bidrag tas i motJ

 

Sak 58/16 Økonomisk status v/ kasserer Kristin

-      Status økonomi

Referat:

Vi har penger på bok, ikke det store overskuddet, men det går rundt og Kristin har kontrollen. Se vedlagt resultatregnskap hittil i år.

Annonsekostnadene i lokalavisen blir fremdeles forskuttert av Kongsdelene MR, men Filtvet/ Tofte MR og Hurum/ Holmsbu MR skal etterbetale oss årlig. Vi har ikke fått penger til dette siden 2015. Marianne tar asap kontakt med MR leder. Kristin har forsøkt å henvende seg dit et par ganger uten hell.

VIPPS er nå klar til bruk. Klokker må ved hver gudstjeneste opplyse om muligheten som nå finnes når de informerer om kollekten. Kongsdelenes VIPPS nummer er 7203

Trine lager en plakat som kan henges opp i kirken

 

Sak 59/16

Urnenedsetting:

Instruks for høytidelig handling rundt urnenedsettelse v/Henrik

Referat:

Dette er en orienteringssak for MR, flyttes dit til neste MR møte, Henrik tar opp punktet i neste Fellesrådsmøte

 

Sak 60/16

Reparasjon av klokkene:

Status v/Henrik

Referat:

Tilbud er ikke mottatt. Henrik vil purre og prisoverslag vil deretter sendes Fellesrådet

 

Sak 61/16

Misjonsprosjektet:

MR skal beslutte et Misjonsprosjekt på bakgrunn av bla. den informasjon som er utgitt

Referat:

En stemming vedtak i MR om å støtte NMS – Det Norske Misjonsprosjekt i deres Misjonsprosjekt i Thailand. Vi ønske 4 ofringer i året til NMS og vi ønsker ikke å binne oss til en gitt sum. Marianne tar kontakt med NMS for å få på plass en kontrakt som vil være bindene til neste valg av MR (høsten 2018)

NMS pleier å delta på en gudstjeneste hvor vi skriver under avtalen i fellesskap og at vi får en plakat som viser inngått avtale. Ønsker MR dette må vi gi de en tilbakemelding.

Når det gjelder den 12 mars så har de notert dagen, og noen fra NMS vil delta.

 

Sak 62/16

Nedgang  antall dåp og konfirmanter:

Statistikk som viser trend og utvikling v /Berit

Referat:

Utgår til neste møte, da Berit var på ferie og ikke tilstede

Sak 63/16

Eventuelt:

1.    Møtedatoer for MR 2017 + årsmøte

2.    Parkeringsskilt –ny parkeringsplass

3.    Menighetsbladets fremtid

4.    Gatebukk med Åpen kirke, til info. for alle

 

Referat:

1.    Dag og tid som har vært i 2016 vil fortsette i 2017. (onsdager 19.00 – 21.00) Møtedatoer ble satt for de 2 første møtene i 2017; 11 januar og 8 mars. Marianne har laget et forslag for hele 2017, se vedlegg

2.    Det står biler «lagret» på parkeringsplassen. Dette passer seg ikke når det er aktivitet i kirken. Det bør lages et skilt som settes opp på parkeringsplassen. Kan vi få dette sponset av noen? Og hva skal stå på skiltet, forslag mottas.                                   Foreløpig forslag: Parkeringsplassen tilhører Kongsdelene Kirke, forbeholdt besøkende til kirken.

3.    De som produserer menighetsbladet sliter med å selge annonser nok til å produsere bladet. Har noen av MR deltagere forslag til tips på navn/bedrifter etc. som produsenten kan kontakte, meld dette inn til Marianne. Vi har selv sponset med 5000,- per utgivelse i 2016. Porto skal betales på omgang mellom alle tre MR på Hurum. Hurum MR har betalt for sommerutgaven.  Siste utgave i 2016 kommer ut til første advent.

4.    MR ønsker at det går til anskaffelse av en gatebukk som kan settes opp nede ved porten, om åpen kirke. Viktig å kunne ha synlig informasjon når kirken er tilgjengelig for alleJ - Innspill mottas fra alle medlemmer før vi beslutter.

På vegne av MR

Mvh/Trine (Referent)