Møteprotokoller for Hurum kirkelige fellesråd

 

Protokoll fra Hurum kirkelige fellesråd

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________

MØTEDATO: Onsdag 07.06.2017

TID:                            Kl. 17.00 – 20.30

STED:                        Befaring ved Hurum kirke og i Kongsdelene kirke                             

________________________________________________________________

 

Tilstede ved befaring:         Morten Sandnes, Elisabeth Fosen, Ole Morten Furua Rødby, Ellen Martha Blaasvær, Elin Volden Drijfhout, Henrik Thrana

                                               og Ragnar Elverhøi.

Fra administrasjonen:        Reidun Gatland Reve og Tove Sveva                          

Forfall til FR -møte:             Morten Sandnes, Ellen Martha Blaasvær og Elin Volden Drijfhout

 

 

Møtet startet med befaring ved Hurum kirke kl. 17.00 ifbm varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Hovtun. Sverre Wittrup, planlegger i Hurum kommune ga en god orientering og lovet at Hurum kirkelige fellesråd skulle bli kontaktet når planene og de ulike alternativene er klare.
Etter befaringen fortsatte fellesrådsmøtet i Kongsdelene kirke.

 

Sak  55/17

Godkjenning av innkalling til møte 07.06.2017 og protokoll fra

Hurum kirkelige fellesråd møte 10.05.2017

 

VEDTAK:

Innkalling til møte 07.06.2017 godkjennes.

Protokoll fra Hurum kirkelige fellesråds møte 10.05.2017 godkjennes.

Sak  56/17

Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 31.05.2017

 

VEDTAK:

Protokoll fra møtet i arbeidsutvalget i Hurum kirkelige fellesråd 31.05.2017 godkjennes

Sak  57/17

 

Regnskapsrapport april 2017

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar regnskapsrapport for april 2017 til orientering.

 

Sak  5817

Asker kirkelige fellesnemd/kommunesammenslåing.

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd ble orientert om videre prosess for Asker kirkelige fellesnemd

 

Sak  59/17

Evaluering av vedtak om nøkler til kirkene i Hurum

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd opprettholder nøkkelordningen slik den fungerer i dag. Menighetsrådet i Kongsdelene får disponere to nøkler.

 

Sak  60/17

Hurum kirke / Hurum kirkegård / Hurum kirkestue

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar begjæringen fra Hurum kirkes venner om innsynsrett i Hurum kommunes bevilgninger til Hurum kirke fra 01.12.2011 til dags dato, til etterettning

 

Sak  61/17

 

Holmsbu kirke / Holmsbu kirkegård / Holmsbu kapell.

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar orienteringen fra Holmsbu kirke til orientering.

 

Sak  62/17      

 

Kongsdelene kirke / Kongsdelene kirkegård / kapell

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar orienteringen fra Kongsdelene kirke til orientering.

Sak  63/17   

 

Filtvet kirke / Filtvet kirkegård

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar orienteringen fra Filtvet kirke til orientering.

Sak  64/17

Bemanningen i Hurum kirkelige fellesråd i 2017 og femover

 

VEDTAK:

·         Hurum kirkelige fellesråd godkjenner søknaden fra kirketjener/ kirkegårdsarbeider Per Haugen om å få fortsette i sin stilling som kirketjener/kirkegårdsarbeider i 50%.

 

 • Hurum kirkelige fellesråd tar orienteringen om ansettelse av Irene Wiik Halle som ny trosopplærer i Kirken i Hurum til orientering.

 

Sak 65/17

Samarbeid mellom Røyken og Hurum kirkelige fellesråd

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar orientering om samarbeidet til orientering

 

Sak 66/17

Orienteringer.

 

VEDTAK:

Orienteringer tatt til orienteringer

 

Sak 67/17

Eventuelt.
Forslag om å sende et nytt brev til Morten Tangen.

 

VEDTAK:

Saken tas opp igjen på neste møte i Hurum kirkelige fellesråd.

 

Spikkestad, 12.06.2017

For Hurum kirkelige fellesråd

 

Tove Sveva, referent

 

Neste møte i Hurum kirkelige fellesråd: 23.08 2017 kl. 18.30 – 20.30 på kirkekontoret på Spikkestad

 

Protokoll fra Hurum kirkelige fellesråd

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________

MØTEDATO: Onsdag 10.05.2017

TID:                            Kl. 18.30 – 20.30

STED:                        Kirkekontoret

                                    Gamle Elopak bygget, Gamle Drammensvei 2, Spikkestad

________________________________________________________________

 

Tilstede:                                Morten Sandnes, Elisabeth Fosen, Ole Morten Furua Rødby, Ellen Martha Blaasvær og Elin Volden Drijfhout

Fra administrasjonen:        Reidun Gatland Reve og Tove Sveva                          

Forfall:                                   Henrik Thrana

 

Sak  42/17

Godkjenning av innkalling til møte 10.05.2017 og protokoll fra

Hurum kirkelige fellesråd møte 29.03.2017

 

VEDTAK:

Innkalling til møte 10.05.2017 godkjennes.

Protokoll fra Hurum kirkelige fellesråds møte 29.03.2017 godkjennes.

Sak  41/17

Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 26.04.2017

 

VEDTAK:

Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 26.04.2017 godkjennes

Sak  42/17

 

Regnskapsrapport mars 2017

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar regnskapsrapport for mars 2017 til etterretning.

 

Sak  43/17

Revisjonsrapport 2016

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar revisjonsrapporten for 2016 til etteretning.

Sak  44/17

Dialogmøte med Hurum kommune.

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar orientering fra møtet med Hurum kommune til orientering.

 

Sak  45/17

Asker kirkelige fellesnemd/kommunesammenslåing.

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd ble orientert om videre prosess for Asker kirkelige fellesnemd

 

 

 

 

 

 

Sak  46/17

 

 

 

 

 

Møteplan høsten 2017.

 

VEDTAK:

1.    Hurum kirkelige fellesråd vedtar møteplanen for fellesrådet for høsten 2017, men endrer møtetidspunkt til kl. 18.00 – 20.00.

           Møtet 23 august blir kl. 18.30 – 20.30

 

MØTEPLAN HØSTEN 2017 for Hurum kirkelige fellesråd:
Onsdag   23. 08. 2017                                           klokken 18.30 – 20.30

Onsdag   04. 10. 2017                                           klokken 18.00 – 20.00

Onsdag   08. 11. 2017                                           klokken 18.00 – 20.00

Onsdag   06. 12. 2017                                      klokken 18.00 – 20.00    

Møteplanen for AU tas opp til ny vurdering på første møte i AU 31. mai                                                                                                                                                                                                                                                       

 

2.    Hurum kirkelige fellesråd velger Ragnar Elverhøi som som vara for Ellen Martha Blaasvær i AU.

 

Sak  47/17

Hurum kirke / Hurum kirkegård / Hurum kirkestue

 

VEDTAK:

 • Hurum kirkelige fellesråd tar brevet fra Tunsberg bispedømmeråd til etteretning og ønsker en befaring på området ifbm neste fellesrådsmøte 7. juni i Hurum. Befaringen starter kl. 17.00 og en representant fra Hurum kommune vil være til stede.
 • Epost fra HKV v/ Chr. Størmer tas til orientering
 • Hurum kirkelige fellesråd vil ta kr. 500,- i betaling per buss ifbm omvisning i kirkene i Hurum. En orientering om dette vil bli sent til menighetsrådet og de som skal guide.

 

Sak  48/17

 

Holmsbu kirke / Holmsbu kirkegård / Holmsbu kapell.

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar referat fra møtet med Forening for vern av Holmsbu kirke til orientering.

 

Sak  49/17      

 

Kongsdelene kirke / Kongsdelene kirkegård / kapell

 

VEDTAK:

 1. Hurum kirkelige fellesråd tar referatet fra møtet med Kongsdelene kirkes venner til orientering
 2. Hurum kirkelige fellesråd tar informasjon om vedtak i fellesrådet

3. november 2011 ang. «Status ny minnelund» på Kongsdelene til orientering og ass kirkeverge sender et brev til Kongsdelene kirkes venner v/Randi Sætre Olsen med en forklaring.

 1. Hurum kirkelige fellesråd godkjenner at veggen som er skadet etter vannlekksje i Kongsdelene kirke blir malt. Det bli ikke aktuelt å male alterveggen. Ass. kirkeverge kontakter maler.

 

Sak  50/17   

 

Filtvet kirke / Filtvet kirkegård

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar referatet fra møtet med Filtvet kirkes venner til orientering

Sak  51/17

Bemanningen i Hurum kirkelige fellesråd i 2017 og femover

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar orientering om bemanningen til orientering

Sak 52/17

Samarbeid mellom Røyken og Hurum kirkelige fellesråd

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar orientering fra stabsdagen til orientering

 

Sak 53/17

Orienteringer

 • Det ble orientert om gaven på kr. 50.000,- fra Fam. Løvdokkens fond til ungdomsarbeid i Kirken i Hurum.
 • Det er oppdaget vannlekksje på kirkegården på Holmsbu. En midlertidig løsning med en stor vannbeholder er satt opp.
 • Det er også oppdaget vannlekkasje ved kirkegården på Filtvet. Her er det enklere å finne /reparere feilen, men det trengs en rørlegger.
 • Det er tippet grus som er samlet opp etter vinteren på parkeingsplassen ved Kongsdelene. Eivind Berg, veiforvalter i Viva sier at de vil planere det ut innen rimelig tid. Han lover å følge opp saken.

 

Sak 54/17

 

Eventuelt.
 

Flagging på offenlig flaggdag.

Det er uheldig at det ikke flagges ved kirkene på offentlige flaggdager, men kirken i Hurum har ikke økonomi til å følge opp dette.

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd ble enige om å ta kontakt med Hurum kommune for om mulig å få en avtale om flagging:

Kirken sørger for flagging ved kirkelige handlinger og det er ønskelig at kommunen tar kirken med i sine rutiner for flagging på andre offentlige flaggdager. Kirken kjøper inn flere flagg.

 

Representant i fellesrådet Espen Berger har muntlig ytret ønske om å gå ut av Hurum kirkelige fellesråd både til menighetsrådets leder og til fellesrådets leder. Fellesrådet tar det til etteretning og Elin Volden Drijfhout som er vara, vil ta hans plass. Det er ikke valgt vara for Elin Volden Drijfhout i menighetsrådet.

 

 

 

Spikkestad, 11.05.2017

For Hurum kirkelige fellesråd

 

Tove Sveva

Referent

 

Neste møte i Hurum kirkelige fellesråd er 07.06.2017 med oppmøte for befaring ved Hurum kirke klokken 17.00 . Fellerådsmøtet vil umiddelbart etter befaringen finne sted i Kongsdelene kirke

           

 

Protokoll fra Hurum kirkelige fellesråd

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________

MØTEDATO: Onsdag 29.03.2017

TID:                            Kl. 18.30 – 20.30

STED:                        Kirkekontoret

                                    Gamle Elopak bygget, Gamle Drammensvei 2, Spikkestad

________________________________________________________________

 

Tilstede:                                Morten Sandnes, Elisabeth Fosen, Ole Morten Furua Rødby, Ellen Martha Blaasvær og Henrik Thrana

Fra administrasjonen:        Reidun Gatland Reve og Tove Sveva                          

Forfall:                                   Elin Volden Drijfhout

 

Sak  27/17

Godkjenning av innkalling til møte 29.03.2017 og protokoll fra

Hurum kirkelige fellesråd møte 22.02.2017

 

VEDTAK:

Innkalling til møte 29.03.2017 godkjennes.

Protokoll fra Hurum kirkelige fellesråds møte 22.02.2017 godkjennes.

Sak  28/17

Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 15.03.2017

 

VEDTAK:

Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 15.03.2017 godkjennes

Sak  29/17

Sak  30/17

Regnskapsrapport januar og februar 2017

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar regnskapsrapport for januar og februar 2017 til etterretning.

 

Sak  31/17

Hurum kirke / Hurum kirkegård / Hurum kirkestue

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar orientering om skifte av kompressor til sprinkelanlegget i Hurum kirke til orientering.

 

Sak  32/17

 

Holmsbu kirke / Holmsbu kirkegård / Holmsbu kapell.

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar status for sprinklingen av Holmsbu kirke til orientering.

 

Sak  33/17      

 

Kongsdelene kirke / Kongsdelene kirkegård / kapell

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar orienteringen fra Kongsdelene kirke til orientering

 

Sak  34/17   

 

Filtvet kirke / Filtvet kirkegård

 

VEDTAK

 • Hurum kirkelige fellesråd tar orienteringen om døra til sakristiet i Filtvet kirke til orientering.
 • Hurum kirkelige fellesråd tar orienteringen om innsettelse av ny sokneprest til orientering.

 

Sak  35/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkelig fellesråd og kommunesammenslåing.

 

Følgende fullmakter ble vedtatt av alle tre fellesråd i ekstraordinært felles fellesrådsmøte i Vardåsen kirke onsdag 22.03.2017:

 

Fullmakt fra kirkelig fellesråd i Asker, Røyken og Hurum til

Asker kirkelig fellesnemnd:

 

Forberedelse av budsjett for det første driftsåret:

Ifølge inndelingslova § 26 skal fellesnemda gis fullmakt til å forberede budsjett og økonomiplan for det første driftsåret til det nye fellesrådet. Selve beslutningen om budsjett fattes av det nye fellesrådet etter at det har trådt i funksjon. Andre arbeidsoppgaver og fullmakter må fastsettes i reglement og vedtas av fellesrådene.

 

Tilsetting av personale:

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å opprette et tilsettingsutvalg som innstiller til

Fellesnemnda.
 

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å tilsette prosjektleder for prosessen med å

etablere et nytt fellesråd.
 

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å tilsette kirkeverge/kirkesjef for det nye fellesrådet med hjemmel i gjeldene lover for virksomhetsoverdragelse.

 

Andre samordningstiltak:

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å vedta budsjett for prosjektet med å etablere nytt

kirkelig fellesråd.
 

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å opprette arbeidsgrupper dersom dette vurderes

som hensiktsmessig i prosjektperioden.

 

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å vedta framdriftsplan og prosjektbeskrivelse. De tre fellesrådene forelegges fremdriftsplan og prosjektbeskrivelse til uttalelse før vedtak fattes i kirkelig fellesnemd.

 

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å opprette et felles, partssammensatt utvalg for

behandling av saker som gjelder forholdet mellom den nye enheten som arbeidsgiver

og de tilsatte (jf. kirkeloven § 35).

 

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å drøfte og vedta felles reglementer, personalpolitiske retningslinjer og praksis slik som arbeids -, permisjons- og tilsettingsreglement.

 

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å forhandle frem og inngå nye tjenesteytings-

avtaler med fellesnemnda for kommunene.

 

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å foreslå nivå på festeavgift til kommunal fellesnemnd.

 

·         Fellesnemnda skal gis fullmakt til å vedta nivå for betaling for bruk av kirke, stell av grav m.m.

 

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å vedta ny organisering for det nye fellesrådet. De tre fellesrådene forelegges ny organiseringsplan til uttalelse før vedtak fattes i kirkelig fellesnemd.

 

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å forhandle frem og inngå nye leieavtaler til

kontorer dersom det er hensiktsmessig etter omorganisering?

 

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å utarbeide og vedta funksjons- og bemannings-

·         planer for den nye virksomheten. De tre fellesrådene forelegges funksjons- og bemanningsplaner til uttalelse før vedtak fattes i kirkelig fellesnemd.

 

·         Fellesnemnda gis fullmakt til å utarbeide nye arbeidsavtaler, stillingsbeskrivelser og arbeidsplaner i samarbeid med tillitsvalgte.

 

·         Beslutninger i fellesnemda skal avgjøres ved konsensus.

 

Sak  35/17

Bemanningen i Hurum kirkelige fellesråd i 2017 og femover

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar orientering om bemanningen til orientering

Sak 36/17

Samarbeid mellom Røyken og Hurum kirkelige fellesråd

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar orientering fra stabsdagen til orientering

 

Sak 38/17

Orienteringer

 

Hurum kirkelige fellesråd tar orienteringen om frivillighetsfest 19. april til orientering.

 

 

 

 

 

 

Sak 39/17

 

 

 

 

 

Eventuelt.

Utleie av kirkene – betaling for øvelsesdag.

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd vedtok å sette prisen for ekstra øvelsesdag ved utleie av kirkene til kr. 400,-

 

Spikkestad, 03.04.2017

For Hurum kirkelige fellesråd

 

Tove Sveva

Referent

 

Neste møte i Hurum kirkelige fellesråd er 10.05.2017 klokken 18.30 på kirkekontoret i Gamle Drammensvei 2 på Spikkestad

           

Protokoll fra Hurum kirkelige fellesråd

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________

MØTEDATO: Onsdag 22.02.2017

TID:                            Kl. 18.30 – 21.30

STED:                        Kirkekontoret

                                    Gamle Elopak bygget, Gamle Drammensvei 2, Spikkestad

________________________________________________________________

 

Tilstede:                                Morten Sandnes, Elisabeth Fosen, Ole Morten Furua Rødby, Ellen Martha Blaasvær og Elin C. Volden Drijfhout.

Fra administrasjonen:        Tove Sveva                         

Forfall:                                   Henrik Thrana. Fra administrasjonen: Reidun Gatland Reve

 

Sak  16/17

Godkjenning av innkalling til møte 22.02.2017 og protokoll fra

Hurum kirkelige fellesråd møte 18.01.2017

 

VEDTAK:

Innkalling til møte 22.02.2017 godkjennes.

Protokoll fra Hurum kirkelige fellesråds møte 18.01.2017 godkjennes.

Sak  17/17

Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 08.02.2017

 

VEDTAK:

Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 08.02.2017godkjennes

Sak  18/17

Årsrapport 2016.

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd vedtar årsrapporten for
Hurum kirkelige fellesråd for 2016

 

Sak  19/17

Årsregnskap 2016

 

VEDTAK:

 1. Hurum kirkelige fellesråd vedtar det fremlagte regnskapet for 2016 under forutsetning av godkjenning fra revisor.
   
 2. Hurum kirkelige fellesråd avtaler møte med Hurum kommune for å drøfte den anstrengte økonomien for Kirken i Hurum.

 

Sak  20/17

Kirkelig fellesråd og kommunesammenslåing. Fullmakt

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd støtter forslaget om at de tre fellesrådene blir enige om mandat for Asker kirkelig fellesnemd i et felles fellesrådsmøte 22. mars.

 

 

 

Sak  21/17

 

Hurum kirke / Hurum kirkegård / Hurum kirkestue

 

 1. VEDTAK: Hurum kirkelige fellesråd tar tilstandsrapporten for Hurum kapell til orientering og ber kirkevergen undersøke muligheten for om driftsavdelingen kan fjerne grass/torv på nord - og østvegg for midlertidig skadebegrensning. (Punkt 2. i rapporten.)
 2. Hurum kirkelige fellesråd tar styrevedtaket i Hurum kirkes venner til orientering.

 

Sak  22/17

 

Holmsbu kirke / Holmsbu kirkegård / Holmsbu kapell

 

VEDTAK:

 1. Hurum kirkelige fellesråd tar tilstandsrrapporten for Holmsbu kirke til orientering og ber kirkevergen prioritere punkt 14: Benkevarmere fra Norsk Kirkeoppvarming AS som ikke er montert etter forutsetningene.
 2. Hurum kirkelige fellesråd tar orienteringen om status for sprinkling av Holmsbu kirke til orientering.

 

Sak  23/17      

 

Kongsdelene kirke / Kongsdelene kirkegård / kapell

 

VEDTAK

Hurum kirkelige fellesråd tar tilstandsrapporten for Kongsdelene til orientering og info om store råteskader i gulvet og nedre del av veggen i koret i kirken til etteretning. Maling inne i kirken utsettes.

Hurum kommune ved Hilde Nygård Ihle orienteres.

Fellesrådet ber ass. kirkeverge orientere Kongsdelene kirkes venner i et møte, planlagt i løpet av mars. Fellesrådet ber ass. kirkeverge undersøke hvorvidt kirken må stenges.

(Etter at dette ble undersøkt, ble gulvet i koret i Kongsdelene kirke stemplet opp fredag 24. 02, slik at kirken kan brukes som vanlig)

 

Sak  24/17   

 

Filtvet kirke / Filtvet kirkegård

 

VEDTAK

 1. Hurum kirkelige fellesråd tar tilstandsrapporten for Filtvet kirke til orientering.
 2. Ny sokneprest i Filtvet-Tofte, Hanne Dyrendal innsettes til tjeneste i Filtvet kirke søndag 2. april

 

Sak  14/17

 

 

 

 

Sak  15/17

Orienteringer.

Ass. kirkeverge orienterte om frivillighetsfesten som blir arrangert

19. april i Hovenga samfunnshus. Invitasjoner sendes ut 15. mars.

 

 

Eventuelt.

Det var ingen saker under eventuelt.

 

Spikkestad, 27.02.2017

For Hurum kirkelige fellesråd

 

Tove Sveva

Referent

 

Neste møte i Hurum kirkelige fellesråd er 29.03.2017 klokken 18.30 på kirkekontoret i Gamle Drammensvei 2 på Spikkestad

           

Protokoll fra Hurum kirkelige fellesråd

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________

MØTEDATO:          Onsdag 18.01.2017

TID:                       Kl. 18.30 – 21.30

STED:           Kirkekontoret

                              Gamle Elopak bygget, Gamle Drammensvei 2, Spikkestad

___________________________________________________________________

 

Tilstede:                           Morten Sandnes, Elisabeth Fosen, Ole Morten Furua Rødby, Henrik Thrana, Ellen Martha Blaasvær og Elin C. Volden Drijfhout.

Fra administrasjonen:       Reidun Gatland Reve og Tove Sveva                            

Åpning:                            Tove

 

Sak  1/17

Godkjenning av innkalling til møte 18.01.2017 og protokoll fra

Hurum kirkelige fellesråd møte 07.12.2016

 

VEDTAK:

Innkalling til møte 18.01.2017 godkjennes.

Protokoll fra Hurum kirkelige fellesråds møte 07.12.2016 godkjennes.

Sak  02/17

Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 04.01.2017

 

VEDTAK:

Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 04.01.2017godkjennes

Sak  03/17

Sak  04/17

Regnskapsrapport for november 2016.

Regnskapsrapport for desember 2016.

 

VEDTAK:

 1. Hurum kirkelige fellesråd tar den foreløpige regnskapsrapporten for desember 2016 til etterretning.
 2. Hurum kirkelige fellesråd oppretter et disposisjonsfond på kroner 92.000,- til Holmsbu kirke.
 3. Hurum kirkelige fellesråd oppretter et disposisjonsfond på kroner 9.959,- til Barne- og ungdomsarbeid.
 4. Hurum kirkelige fellesråd oppretter et disposisjonsfond på kroner 14.306,- til diakoni.
 5. Hurum kirkelige fellesråd dekker merforbruket i investering på kroner 20.179,- fra driftsregnskapet.
 6. Hurum kirkelige fellesråd ønsker å gå over til Buskerud kommunerevisjon for regnskapsåret 2017

 

Sak  05/17

Kirkelig fellesråd og kommunesammenslåing. Fullmakt

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd vedtar fullmakter for den kirkelige fellesnemd for Asker Røyken og Hurum med to tillegg og et forbehold:

 

Forberedelse av budsjett for det første driftsåret:

Med henvisning til inndelingslova § 26 skal fellesnemda gis fullmakt til å forberede budsjett og økonomiplan for det første driftsåret til det nye fellesrådet. Selve beslutningen om budsjett fattes av det nye fellesrådet etter at det har trådt i funksjon

 

Tilsetting av personale:

·       Fellesnemnda gis fullmakt til å opprette et tilsettingsutvalg som innstiller til Fellesnemnda.
 

·       Fellesnemnda gis fullmakt til å tilsette prosjektleder for prosessen med å etablere et nytt fellesråd.

Tillegg:

Det bør tilstrebes at prosjektlederen som ansettes er en person som kan og bør kunne tre inn i stillingen som kirkeverge i det nye kirkelige fellesrådet.
 

·       Fellesnemnda gis fullmakt til å tilsette kirkeverge for det nye fellesrådet.

Tillegg:

Med hjemmel i gjeldende lover for virksomhetsoverdragelse.

 

 

Andre samordningstiltak:

·       Fellesnemnda gis fullmakt til å vedta budsjett for prosjektet med å etablere nytt kirkelig fellesråd.
 

·       Fellesnemnda gis fullmakt til å opprette arbeidsgrupper dersom dette vurderes

som hensiktsmessig i prosjektperioden.

 

·       Fellesnemnda gis fullmakt til å vedta framdriftsplan og prosjektbeskrivelse.

 

·       Fellesnemnda gis fullmakt til å opprette et felles, partssammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom den nye enheten som arbeidsgiver og de tilsatte (jf. kirkeloven § 35).

 

·       Fellesnemnda gis fullmakt til å drøfte og vedta felles reglementer, personalpolitiske retningslinjer og praksis slik som arbeids -, permisjons- og tilsettingsreglement.

 

·       Fellesnemnda gis fullmakt til å forhandle frem og inngå nye tjenesteytingsavtaler med fellesnemnda for kommunene.

 

·       Fellesnemnda gis fullmakt til å foreslå nivå på festeavgift til kommunal fellesnemnd.

 

·       Fellesnemnda skal gis fullmakt til å vedta nivå for betaling for bruk av kirke, stell av grav m.m.

 

·       Fellesnemnda gis fullmakt til å vedta ny organisering for det nye fellesrådet.
Forbehold:

Hurum kirkelige fellesråd tar forbehold ved dette punktet.

 

 

·       Fellesnemnda gis fullmakt til å forhandle frem og inngå nye leieavtaler til kontorer dersom det er hensiktsmessig etter omorganisering.

 

·       Fellesnemnda gis fullmakt til å utarbeide og vedta funksjons- og bemanningsplaner for den nye virksomheten.

 

·       Fellesnemnda gis fullmakt til å utarbeide nye arbeidsavtaler, stillingsbeskrivelser og arbeidsplaner i samarbeid med tillitsvalgte.

 

Beslutninger i fellesnemda skal avgjøres med alminnelig flertall. Se for øvrig om avstemning i Regler for formene for menighetsråds og kirkelig fellesråds virksomhet.

 

 

Sak  06/17

Utleie av kirkene i Hurum

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd vedtok følgende satser for leie av kirkene i Hurum:

Lokale aktører (som kor og korps):
7,5% av billettinntekter – minimum kr. 2.000,-

 

Andre arrangører: 10% av billettinntekter – minimum kr. 3.000,-

 

Ved lokale arrangementer som ikke har kommersiell hensikt, vil minimumsprisen Kr. 2.000,- gjelde.

Disse prisene er inkl. kirketjener.
 

Lokale aktører barn og unge:

10% av inntektene – minimum kr 500,- med egen brannvakt

Ved brannvakt/kirketjener fra fellesrådet:

10% - minimum kr. 1000,-

 

Vedtaket ble fattet mot en stemme

 

Sak  07/17

Økonomireglement for Hurum kirkelige fellesråd

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd godkjenner det fremlagte økonomireglementet

for Hurum kirkelige fellesråd. Se vedlagt.

 

Sak  08/17

 

Hurum kirke / Hurum kirkegård / Hurum kirkestue

Møtet ble lukket.

 

VEDTAK:

 1. Hurum kirkelige fellesråd viser til sitt brev til Hurum kirkes venner av 08.12.2016 (sendt 14.12.2016)
  Etter at brevet ble sendt, har vi blitt kjent med et brev som ble sendt fra styret i Hurum kirkes venner til enkelte politikere i Hurum –  deriblant ordfører. I dette brevet uttrykkes det dyp mistillit til Hurum kirkelige fellesråds lovpålagte virksomhet og planer for vedlikehold av Hurum kirke. Hurum kirkelige fellesråd  ønsker ikke lenger å ha noe samarbeid med styret for Hurum kirkes venner.

Det sendes en henvendelse til Hurum kirkes venner om innlevering av nøkler til kapellet.

Hurum kirkelige fellesråd har stor tillit til det arbeidet kirkevergen leder, også i spørsmålet om vedlikeholdsplan for Hurum kirke.

 

 

 1. Hurum kirkelige fellesråd tar analyserapporten for Hurum kapell  om påvist sopp til etteretning.

Sak  09/17

 

Holmsbu kirke / Holmsbu kirkegård / Holmsbu kapell

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar orienteringen om status for sprinklig av  Holmsbu kirke til orientering.

 

Sak  10/17      

 

Kongsdelene kirke / Kongsdelene kirkegård / kapell

 

VEDTAK

Hurum kirkelige fellesråd vedtar at malerjobben i Kongsdelene kirke blir utført av Støa håndverk og igangsatt så snart som mulig.

 

Sak  11/17   

 

Filtvet kirke / Filtvet kirkegård

 

VEDTAK

Hurum kirkelige fellesråd tar info om at Filtvet kirkes venner har tatt bilder av inventar i Filtvet kirke til kirkebyggdatabasen til orientering og takker for jobben som er gjort!

.

Sak  12/17

 

Bemanning i Hurum kirkelige fellesråd i 2016 og fremover.

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar orienteringen om bemanningen til orientering.

 

Sak  13/17

 

Samarbeid mellom Røyken og Hurum kirkelige fellesråd.

 

VEDTAK:

Kirkevergen sender vedtaket fra møtet i Hurum kirkelige fellesråd
sak 05/17: Kirkelig fellesråd og kommunesammenslåing. Fullmakt

til Asker kirkelige fellesråd og Røyken kirkelige fellesråd

 

Sak  14/17

 

Orienteringer.

·       Kirkevergen orienterte om at Hurum kommune har bevilget
kr. 534.000,- mindre enn det som er søkt om til sprinkling av Holmsbu kirke. Det er ikke opplyst noe fra kommunen om at det er bevilget mindre enn det som er søkt om, eller hvorfor.

·       Ingen av søknadene til Hurum kommune fra Fellesrådet for budsjett 2017, har blitt sendt videre som vedlegg til sakspapirene til politikerne.

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar orienteringene til orientering.

 

Sak  15/17

 

Eventuelt.

Det er fem søkere til stillingen som sokneprest i Filtvet/Tofte og prosten kunne fortelle at de er godt i gang med intervjuer.
 

 

Spikkestad, 25.01.2017

For Hurum kirkelige fellesråd

 

Tove Sveva

 

Referent

 

Neste møte i Hurum kirkelige fellesråd er 22.02.2017 klokken 18.30 på kirkekontoret i Gamle Drammensvei 2 på Spikkestad

           

Protokoll fra Hurum kirkelige fellesråd

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________

MØTEDATO: Onsdag 31.08.2016

TID:                            Kl. 18.30 – 21.30

STED:                        Kirkekontoret

                                    Gamle Elopak bygget, Gamle Drammensvei 2, Spikkestad

___________________________________________________________________

 

Tilstede:                                Elisabeth Fosen, Ole Morten Furua Rødby, Henrik Thrana,

                                               Per Ståle Heimdal og Ragnar Elverhøi                                    

 

Fra administrasjonen:        Reidun Gatland Reve og Tove Sveva

 

Forfall:                                   Morten Sandnes, Ellen Martha Blaasvær og Espen Berger.

                         

Sak  55 /16

Godkjenning av innkalling til møte 31.08.2016 og protokoll fra

Hurum kirkelige fellesråd møte 08.06.2016.

 

VEDTAK:

Innkalling til møte 31.08.2016. godkjennes.

Protokoll fra Hurum kirkelige fellesråds møte 08.06.2016 godkjennes.

Protokolltilførsel fra Henrik Thrana:

 

Kommentar sak 45/16: Søknad om omdisponering av bevilgede midler

bør etter fellesrådets mening kunne tas direkte i formannsskapet i Hurum kommune. Kirkevergen undersøker saken.

 

Sak  56 /16

Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 24.08.2016

 

VEDTAK:

Protokoll fra arbeidsutvalgets møte godkjennes

Sak  57 /16

 

Regnskapsrapport for april 2016

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar regnskapsrapporten for april 2016

til orientering.

 

Sak  58 /16

 

Regnskapsrapport for mai 2016

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar regnskapsrapporten for mai 2016

til orientering.

 

Sak  59 /16      

 

Regnskapsrapport for juni 2016
 

VEDTAK

Hurum kirkelige fellesråd tar regnskapsrapporten for juni 2016

til orientering.

 

Sak  60 /16   

 

Regnskapsrapport for juli 2016

 

VEDTAK

Hurum kirkelige fellesråd tar regnskapsrapporten for juli 2016

til orientering.

 

Sak  61 /16

 

Hurum kirke / Hurum kirkegård / Hurum kirkestue

 

VEDTAK:

 

 • Hurum kirkelige fellesråd tar orienteringen om  ferdigstillelse av arbeidet med strakstiltakene på Hurum kirke til orientering.

Utbedring av alvorlige avvik på det elektriske anlegget i Hurum kirke er inkludert i strakstiltakene.

 

·         Muren rundt kirkegården holdes under oppsyn og sikres mot naboen hvis det blir behov.
 

·         Døde trær ved muren bør hugges asap.
 

·         Hurum kirkelige fellesrådet forholder seg til avtalen som er signert med Hurum kirkes venner

 

Sak  62 /16

 

Holmsbu kirke/Holmsbu kirkegård /Holmsbu kapell

 

VEDTAK:

 • Venner for vern av Holmsbu kirke har søkt kirkevergen om å

bruke av venneforeningens midler til vask og maling av Holmsbu kapell utvendig. Hurum kirkelige fellesråd tar orienteringen om at arbeidet nå er utført til orientering og takker venneforeningen for gaven!

 

 • Hurum kirkelige fellesråd stiller seg bak kirkevergens forslag om å komme i gang med utbedringer av alvorlige avvik på det elektriske anlegget i Holmsbu kirke asap. Fellesrådet anbefaler at formannskapet i Hurum kommune innformeres om dette.
  Kirkevergen sender søknad innen 15. september om å få bevilget midler i 2016.

 

 • Hurum kirkelige fellesråd har nylig mottatt rapport fra Hurum brannvesen etter branntilsyn for kirkene i Hurum. Brannvesenet påpeker vesentlige mangler vedr. brannsikkerheten ved Holmsbu kirke. Kirkevergen har sendt søknad til Hurum kommune om midler til sprinkling av kirken.

Fellesrådet tar orienteringen om sprinkelanlegg i Holmsbu kirke

 -i hht til anbefaling i rapport fra brannvesenet - til orientering.

 

 • Hurum kirkelige fellesråd ber kirkevergen undersøke hva som skal til for å få biene bort fra inngangen ved Holmsbu kirke og hvor store inngrep som må gjøres.

 

 

Sak  63 /16   

 

Kongsdelene kirke / Kongsdelene kapell / Kongsdelene kirkegård

 

VEDTAK:

 • Hurum kirkelige fellesråd tar orienteringen om arbeidet ved Kongsdelene kapell til orientering og takker Kongsdelene kirkes venner som har finansiert oppgraderingen!

 

 • Hurum kirkelige fellesråd stiller seg bak kirkevergens forslag om å komme i gang med utbedringer av alvorlige avvik på det elektriske anlegget i Kongsdelene kirke asap. Fellesrådet anbefaler at formannskapet i Hurum kommune innformeres om dette.
  Kirkevergen sender søknad innen 15. september om å få bevilget midler i 2016

 

 • Hurum kirkelige fellesråd tar info om arbeidet med hjemmel på gnr.56 bnr.67 - tomten som er gitt i gave fra Sætre Vel til parkeringsplass for kirken -  til orientering.
   
 • Hurum kirkelige fellesråd og kirkevergen godkjenner at Henrik Thrana tar en elektroingeniør med på befaring for å se på klokkene i Kongsdelene kirke. Tilbud på eventuell reparasjon sendes til kirkevergen.

 

 

Sak  64 /16

 

Filtvet kirke – Filtvet kirkegård

 

VEDTAK:

 • Hurum kirkelige fellesråd tar info fra Filtvet kirke til orientering

 

 • Hurum kirkelige fellesråd ber kirkevergen reklamere til Hurum elektro på avvikene beskrevet i el-rapporten for Filtvet kirke.

 

Sak  65 /16

 

Bemanningen i Hurum kirkelige fellesråd i 2016 og fremover
 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar info angående bemanningen både i Hurum kirkelige fellesråd og om ansettelse av ny sokneprest i Hurum til orientering

 

Sak  66 /16

 

Samarbeid mellom Røyken og Hurum kirkelige fellesråd

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd ønsker at de ansatte i Hurum skal feires på samme måte som Røyken, der hele staben i Hurum og Røyken blir invitert. Størrelse på gave tas opp til ny generell vurdering.

Sak  67 /16

 

Kirkelig fellesråd og kommunesammenslåing

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar orienteringen om sammenslåing av fellesrådene i kirkene i Hurum, Røyken og Asker ifbm kommunesammenslåingen til orientering.

Hurum kirkelige fellesråd ønsker at det velges tre representanter fra hvert fellesråd til kirkelig fellesnemd.

 

Sak  68 /16

 

 

Julelunsj

 

VEDTAK:

Julelunsj for stab og den politiske ledelse i Røyken og Hurum blir arrangert onsdag 7.desember kl. 12.00 i Slemmestad kirkestue.

Fellesrådene i Hurum og Røyken inviteres til å være med.

 

 

Sak  69 /16

Orienteringer.

 

Kirkevergen orienterte om møtet i Hurum kommune med konstituert virksomhetsleder for kultur og idrett og kommunalsjef for økonomi. Søknader for 2017, ble overlevert i møtet og senere oversendt på epost.

Innen 15. sept. sendes søknad for 2016 for utbedringer av avvikene som er dokumentert i el-rapportene for Kongsdelene kirke og Holmsbu kirke.

Rapporten for Filtvet kirke presenteres for Hurum elektro som en reklamasjon.

 

Fellesrådet ønsker at kirkevergen sender en henvendelse om at kirkeverge og fellesråd bør få et møte med formannsskapet i Hurum kommune i forkant av busjettforhandlingene.

 

Sak  70 /16

Eventuelt

 

Henrik Thrana viste hvordan gjenstander i Kongsdelene kirke er fotografert / filmet og dokumentert / registrert. Et godt eksempel på hvordan dette skal gjøres!

 

Spikkestad, 05.09.2016

For Hurum kirkelige fellesråd

 

Tove Sveva

 

 

Referent

 

Neste møte i Hurum kirkelige fellesråd er 28.09. 2016 klokken 18.30 på kirkekontoret i Gamle Drammensvei 2 på Spikkestad

           

Protokoll fra Hurum kirkelige fellesråd

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________

MØTEDATO:          Onsdag 08.06.2016

TID:                       Kl. 18.30 – 21.00

STED:           Kirkekontoret

                              Gamle Elopak bygget, Gamle Drammensvei 2, Spikkestad

___________________________________________________________________

 

Tilstede:                           Morten Sandnes, Ellen Martha Blaasvær,Ole Morten Furua Rødby, Henrik Thrana                                    

 

Fra administrasjonen:       Reidun Gatland Reve og Tove Sveva

 

Forfall:                                   Elisabeth Fosen og Espen Berger. Det møtte ingen vara.

 

Sak  40 /16

Godkjenning av innkalling til møte 08.06.2016 og protokoll fra

Hurum kirkelige fellesråd møte 13.04.2016.

 

VEDTAK:

Innkalling til møte 08.06.2016. godkjennes med kommentar om at regnskapstall ble ettersendt for sent. Kirkevergen tar kommentaren til etteretning

Protokoll fra Hurum kirkelige fellesråds møte 13.04.2016 godkjennes.

 

Sak  41 /16

Regnskapsrapport for mars 2016

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar regnskapsrapporten for 2016

til orientering.

Sak  42 /16

 

Regnskapsrapport for april 2016

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar regnskapsrapporten for april 2016

til orientering.

 

Sak  43 /16

 

Branninstruks.

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd godkjenner branninnstruksen for kirkene i Hurum slik at den kan tas i bruk

 

Sak  44 /16      

 

Godkjenning møteplan for høsten 2016

VEDTAK

Hurum kirkelige fellesråd vedtar følgende møteplan for høsten 2016:


Fellesrådet:

Onsdag   31. 08. 2016                klokken 18.30 - 21.30

Onsdag   28. 09. 2016                klokken 18.30 - 21.30

Onsdag   09. 11. 2016                klokken 18.30 - 21.30

Onsdag   07. 12. 2016                 klokken 18.30 - 21.30

 

Arbeidsutvalget:

Onsdag 24. 08. 2016                  klokken 17.00 - 19.00 NB! Merk tiden

Onsdag 07. 09. 2016                   klokken  16.00 - 18.00

Onsdag 19. 10. 2016                  klokken  16.00 - 18.00

Onsdag 23. 11. 2016                  klokken  16.00 - 18.00                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Sak  45 /16   

 

Prioritering av søknad for drifts- og investeringsbudsjett.

 

VEDTAK:

 • Hurum kirke i hht vedlikeholdsplanen
 • Holmsbu kirke: Spinkelanlegg
 • Filtvet: Nye dører til begge sakristiene og til bårehus og toaletter
 • Holmsbu kirke: Nytt sidebygg med toaletter, pauserom og lagringsplass
 • Kongsdelene kirke: Oppgradering av lysekroner og lampetter

( - feil oppdaget ved el-tilsyn)

 

Omdisponering av kr 230.000 bevilget til minigraver:

 

VEDTAK:

Det søkes Hurum kommune om omdisponering:

Kr. 200.000,- til ny bil

Kr. 30.000,- til diverse småmaskiner.

 

Sak  46 /16

 

Hurum kirke / Hurum kirkegård / Hurum kirkestue

 

A. VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar orienteringen om analyserapporten for Hurum kapell til etterretning og anbefaler utvidet screening av alle vegger i første omgang.

 

B. VEDTAK

Hurum kirkelige fellesråd godkjenner avtalen med Hurum kirkes venner

 

C. VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar søknaden om strakstitak for Hurum kirke til etterretning

 

D. VEDTAK

Hurum kirkelige fellesråd tar info fra Bispekontoret vedr. plan for
gang- og sykkelvei ved Hurum kirke til orientering.

 

Sak  47 /16

 

Holmsbu kirke/Holmsbu kirkegård /Holmsbu kapell

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar informasjonen om Holmsbu kirke/Holmsbu kirkegård /Holmsbu kapell til orientering.

Sak  48 /16   

 

Kongsdelene kirke/Kongsdelene kirkegård

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd ber menighetsrådet om å sende søknad til fellesrådet ved kirkevergen om ønskede tiltak: Vask/maling og diverse reparasjoner på bårehuset, samt rekkverk fra parkeringsplass på baksiden av bårehuset.

Gavebrev/eventuelle tinglysningspapirer for parkeringsplassen (gave fra Sætre vel) etterlyses.

 

 

Sak  49 /16

 

Filtvet kirke – Filtvet kirkegård

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar informasjonen om Filtvet kirke, Filtveit kirkegård til etterretning.

 

Sak  50 /16

 

Salg av diverse utstyr

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd godkjenner at utstyr som det ikke er relavant å bruke, forsøkes solgt – først til ansatte på kirkekontoret – deretter til medlemmer av menighetsråd/fellesråd.

Sak  51 /16

 

Bemanningen i Hurum kirkelige fellesråd i 2016 og fremover
 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar orienteringen om personalsituasjonen til orientering og registrerer at med så liten bemanning, er det en krevende situasjon med langvarige sykemelinger.

Kirkevergen søker Hurum kommune om økt driftstilskudd ifbm budsjettbehandlingene 2017.

 

Sak  52 /16

 

Samarbeid mellom Røyken og Hurum kirkelige fellesråd

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar info fra stabsturen og samarbeidet mellom de to stabene til orientering.

 

Sak  53 /16

 

 

Orienteringer

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar orienteringene til orientering.

Sak  54 /16

Eventuelt

Ønske om at medlemmer av fellesrådet skal få nøkler til kirkene.

 

Vedtak:

Hurum kirkelige fellesråd finner ingen grunn til å gjøre om tidligere vedtak og henviser til at nøkler kan lånes ved behov.

Ass. kirkeverge sender brev til vennene og informerer.

Nøkkelordningen vil bli evaluert etter et år.

 

 

Spikkestad, 13.06.2016

For Hurum kirkelige fellesråd

 

Tove Sveva

Referent

 

 

 

Neste møte i Hurum kirkelige fellesråd er 31. august 2016 klokken 18.30 på kirkekontoret i Gamle Drammensvei 2 på Spikkestad

           


Protokoll fra Hurum kirkelige fellesråd

________________________________________________________________________

MØTEDATO: Onsdag 13.04. 2016

TID: Kl. 18.30 – 21.00

STED: Kirkekontoret

Gamle Elopak bygget, Gamle Drammensvei 2, Spikkestad

___________________________________________________________________

Tilstede: Morten Sandnes, Elisabeth Fosen, Ole Morten Furua Rødby.

Espen Berger, Kristin Wold (vara for Henrik Thrana) Ragnar Elverhøi (vara for Ellen Martha Blaasvær)

Fra administrasjonen: Reidun Gatland Reve

Forfall: Henrik Thrana, Tove Sveva og Ellen Martha Blaasvær Sak 25/ 16

Sak 26 /16

Sak 27 /16

Sak 28 /16

Sak 29 /16

Godkjenning av innkalling til møte 13.04.2016 og protokoll fra

Hurum kirkelige fellesråd møte 24.02.2016.

VEDTAK:

Innkalling til møte 13.04.2016 og protokoll fra

Hurum kirkelige fellesråds møte 24.02.2016 godkjennes

Godkjenning av protokoll fra arbeidsutvalgets møte 16.03.16.

VEDTAK:

Protokoll fra møtet 16.03.16 i arbeidsutvalget i Hurum kirkelige fellesråd godkjennes.

Regnskapsrapport for januar 2016

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar regnskapsrapporten for januar 2016

til orientering.

Regnskapsrapport for februar 2016

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar regnskapsrapporten for februar 2016

til orientering

Budsjett 2016

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd vedtar budsjettet for 2016.

Hurum kirkelige fellesråd delegerer fullmakt til kirkevergen å se årsbudsjett til fellesrådet under ett, og ompostere budsjettposter der det er nødvendig.

 

 

O:\2 Fellesråd og menighetsråd etc\Hurum kirkelige fellesråd\2016\Fellesrådet\24.02.2016\Protokoll FR 24 02 2016.doc

Protokoll fra Hurum kirkelige fellesråd

________________________________________________________________________

MØTEDATO: Onsdag 24.02. 2016

TID: Kl. 18.30 – 21.30

STED: Kirkekontoret

Gamle Elopak bygget, Gamle Drammensvei 2, Spikkestad

___________________________________________________________________

Tilstede: Morten Sandnes, Elisabeth Fosen, Ole Morten Furua Rødby.

Henrik Thrana. Ragnar Elverhøi (vara for Ellen Martha Blaasvær)

Elin Christel Volden Drijfhaut (vara for Espen Berger)

Fra administrasjonen: Reidun Gatland Reve og Tove Sveva

Forfall: Ellen Martha Blaasvær og Espen Berger

SAKSLISTE: Sak 11/ 16

Sak 12 /16

Sak 13 /16

Sak 14 /16

Sak 15 /16

Godkjenning av innkalling til møte 24.02.2016 og protokoll fra

Hurum kirkelige fellesråd møte 13.01 2016.

VEDTAK:

Innkalling til møte 24.02.2016 og protokoll fra

Hurum kirkelige fellesråds møte 13.01.2916 godkjennes

Godkjenning av protokoll fra arbeidsutvalgets møte 10.02.16.

VEDTAK:

Protokoll fra møtet 10.02.16 i arbeidsutvalget i Hurum kirkelige fellesråd godkjennes.

Regnskapsrapport desember 2015

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar regnskapsrapporten for desember 2015

til orientering.

Regnskap 2015

VEDTAK:

1. Hurum kirkelige fellesråd vedtar det fremlagte regnskapet for 2015.

2. Hurum kirkelige fellesråd overfører det regnskapsmessige mindreforbruk på kroner 118.424,- til disposisjonsfond

Hurum kirkelige fellesråd tar forbehold om revisors godkjenning

av regnskapet.

Årsrapport 2015

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd vedtar årsrapporten for 2015.

Protokoll fra Hurum kirkelige fellesråd

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________

 

MØTEDATO:          Onsdag 13. januar 2016

TID:                       Kl. 18.30 – 21.30

STED:           Kirkekontoret, Spikkestad          

___________________________________________________________________

 

Tilstede:                           Morten Sandnes, Elisabeth Fosen, Ole Morten Furua Rødby.

                                       Ellen Martha Blaasvær, Espen Berger og Marianne Arctander

Fra administrasjonen:       Reidun Gatland Reve og Tove Sveva

 

Forfall:                                   Henrik Thrana var på ferie. Marianne Arctander møtte som vara.

 

Åpning: Ellen Martha

 

SAKSLISTE:

Sak  01/ 16

 

 

 

 

 

 

Sak  02 /16

 

 

 

 

 

Sak  03 /16

 

 

 

 

 

Sak  04 /16

 

 

 

 

 

 

Sak  05 /16      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak  06 /16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak  07 /16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak  08 /16

 

 

 

 

 

 

Sak  09 /16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak  10 /16   

 

 

 

Godkjenning av innkalling til møte 13.01.2016 og protokoll fra

Hurum kirkelige fellesråd møte 09.12. 2015.
 

VEDTAK:

Innkalling til møte 13.01.2016 og protokoll fra

Hurum kirkelige fellesråd møte 09.12. 2015 godkjennes

 

Godkjenning av protokoll fra arbeidsutvalgets møte 06.01.16.

 

VEDTAK:

Protokoll fra møtet 06.01.16 i arbeidsutvalget i Hurum kirkelige fellesråd godkjennes.

 

Regnskapsrapport november 2015

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar regnskapsrapporten for november 2015

til orientering.

 

Budsjett prioriteringer 2016

 

VEDTAK:

Fellesrådet konstaterer at det er svart begrensede midler å prioritere,
men anbefaler forslaget om å prioritere opprydding i rutiner og

system for kirkegårdene og utarbeidelse av nye gravkart.

 

Prioritering og ønsker for rehabilitering av kirker.

 

VEDTAK:

 1. Hurum kirkelige fellesråd tar Hurum kommunes anbefaling til etterretning.

Kirkevergen sender epost til leder av Hurum kirkes venner, Christian Størmer og informerer om arbeidet med tilstandsrapportene og at alt vedlikeholdsarbeid må vente til rapportene foreligger. Brev er sendt.

 1. Det ble gitt utrykk for bekymring for at vannet skal fryse ved Hurum kirke. Fellesrådet ber kirkevergen sjekke vannledningen.

Kirkelig administrasjonsutvalg

 

VEDTAK:

 1. Hurum kirkelige fellesråd velger leder av fellesrådet, nestleder av fellesrådet og soknepresten som arbeidsgiver representanter i kirkelige administrasjonsutvalg. Administrasjonsutvalget velges for fire år.
 2. Hurum kirkelige fellesråd velger Ole Morten F. Rødby og Marianne Arctander som vararepresentanter til kirkelig administrasjonsutvalg.

På neste stabsmøte velges to ansatte representanter

 

Forhandlingsutvalg

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd oppnevner leder og nestleder av fellesrådet som forhandlingsutvalg. Forhandlingsutvalget skal sammen med kirkevergen forestå lønnsforhandlinger for alle ansatte i Hurum kirkelig fellesråd.

Forslag til lønnspolitiske retningslinjer for Hurum kirkelige fellesråd utarbeides i løpet av første halvår 2016

 

 

Bemanning i Kirken i Hurum i 2016 og fremover

 

VEDTAK:

Hurum kirkelige fellesråd tar kirkevergens orientering om personalsituasjonen til orientering.

 

 

Orienteringer

Kirkevergen orienterte om tre Macer  ble kjøpt inn for trosopplæringsmidler i desember 2014. Dagens pris er
 kr. 24.450,- per stk.

 

VEDTAK:

Fellesrådet godkjenner at Macene kan legges ut for salgt til
kr 17.000,- per stk. Ansatte kan gis anledning til å kjøpe for samme pris.

 

 

Eventuelt

Marianne Arctander orienterte om menighetsbladet og om.

muligheten for å fortsette med en profesjonell bladutgiver i Tønsberg. Røyken har inngått en avtale med denne leverandøren.

Utfordringen er utgifter til distribusjon. Kirkevergen orienterte om at menighetsbladet per i dag har et drftsunderskudd.

VEDTAK:

Dette diskuteres videre i menighetsrådene.

 

 

 

 

Spikkestad, 18. 001.2016
Tove Sveva

 

Ass. kirkeverge i Hurum